לשאלות ופרטים נוספים

פרוייקט השו"ת גירסה 29 וגירסה 29 פלוס

פרוייקט השו"ת גירסה 29 וגירסה 29 פלוס

מחיר:

- גירסה 29 - 2400 ש"ח

- גירסה 29 פלוס (הכוללת גם את האנציקלופדיה התלמודית, עד כרך מ"ד ) - 2700 ש"ח

 - גירסה 292400 ש"ח

1690 ש"ח + 40 ש"ח דמי טיפול - הקלק כאן

- גירסה 29 פלוס (הכוללת גם את האנציקלופדיה התלמודית, עד כרך מ"ד ) - 2700 ש"ח

1990 ש"ח + 40 ש"ח דמי טיפול - הקלק כאן

 

 מחיר זה לאספקה בישראל בלבד !

למחירי חו"ל יש להתקשר 972523559076

לקוחות מארה"ב וקנדה - מכירה רק דרך הנציג בארה"ב TES

ניתן לשלם בכ.א עד 10 תשלומים

 להזמנות - נא לפנות 2036*

או בדוא"ל

office@talsys.co.il

 

רשימת הספרים בגירסה 29 ו29 פלוס

 Ø           תנ"ך

Ø           משנה

Ø           תוספתא

Ø           מסכתות קטנות

Ø           תלמוד בבלי

Ø           תלמוד ירושלמי (וילנא)

Ø           תלמוד ירושלמי (ונציה)

Ø           מדרשי הלכה

l מכילתא דרבי ישמעאל l מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי l ספרא lספרי במדבר l ספרי זוטא l ספרי דברים l מדרש תנאים לדברים

Ø           מדרשי אגדה

l אגדת בראשית l אוצר המדרשים l איכה רבה l אסתר רבה l במדבר רבה l בראשית רבה l בראשית רבתי l ברייתא דמלאכת המשכן l בתי מדרשות l דברים רבה l ויקרא רבה l ילקוט שמעוני על התורה lמגילת תענית l מדרש אגדה
l מדרש זוטא l מדרש ילמדנו l מדרש משלי l מדרש שמואל l מדרש תהלים l מדרש תנחומא l משנת רבי אליעזר
l סדר עולם רבה l ספרי דאגדתא על אסתר – מדרש אבא גוריון lמדרש הגדול l ספרי דאגדתא על אסתר - מדרש פנים אחרים l פסיקתא דרב כהנא l פסיקתא זוטרתא l פסיקתא רבתי l פרקי דרבי אליעזר l פתרון תורה l קהלת רבה l קטעי מדרשים מן הגניזה (מאן) lרות רבה l שיר השירים רבה lשכל טוב l שמות רבה l תנא דבי אליהו

Ø           עין יעקב

Ø           זוהר ומפרשיו

 

l זוהר l זוהר מהדורת הסולם l פירוש הסולם

Ø           גאונים

l החילוקים l הלכות גדולות l הלכות פסוקות l הלכות קצובות l המקח והממכרl המשכון l משפטי הלוואות l משפטי התנאים l משפטי שבועות l סדר רב עמרם גאון l שאילתות דרב אחאי l השטרות (לרה"ג) l תשובות הגאונים - גאוני מזרח ומערב
l תשובות הגאונים - גאונים קדמונים lתשובות הגאונים - שערי צדק l תשובות הגאונים – הרכביl תשובות הגאונים – מוסאפיה (ליק) l תשובות הגאונים – שערי תשובה (איי הים) l תשובות הגאונים (קורונל) l תשובות הגאונים החדשות - עמנואל (אופק) l תשובות רב נטרונאי גאון - ברודי (אופק)

Ø           מפרשי תנ"ך

l אבן-עזרא l אברבנאל l אדרת אליהו l אור החיים l אילת השחר l אלשיך l אמת ליעקב l אפריון l באר אברהםl [רבינו] בחיי l בית הלוי l בית יוסף להבה l בכור שורl בעל הטורים l  גר"א (אסתר, יונה) l דבר אליהו l דברי אליהו l דעת זקנים מבעלי התוספות l הדר זקנים l הכתב והקבלה l העמק דבר (כולל "הרחב דבר") l חומת אנך l חזקוני l חידושי הגרי"ז l ר' חיים פלטיאל l חנוכת התורה l יוסף תהלות l כלי יקרl מושב זקנים l מלבי"ם l מנחת שיl מעשי ה' l מצודת דודl מצודת ציון l משיבת נפשl משך חכמה l נחל אשכול l נחל קדומים l נחל שורק l נחלת יעקב l ספורנוl עקידת יצחק l פני דוד l פנים יפות lפענח רזא l צוארי שלל l צרור המור l קול אליהו l רא"ש l ראשון לציון (נ"ך) l רבי אברהם בן הרמב"ם l רבינו יונה (משלי) l רבינו מיוחס l רד"ל l רד"צ הופמן l רד"ק l ריב"א l רינה של תורה l ריקאנטי l רלב"ג (נ"ך) l רמב"ן l רשב"ם l רש"ר הירש l שיר מעון l שלל דוד l שפתי כהן l תולדות יצחקl תורה תמימה l תורת משה l תיבת גמאl תרגום אונקלוס l תרגום המיוחס ליונתן – תורה l תרגום יונתן נביאים l תרגום ירושלמי

Ø           רש"י ומפרשיו

l רש"י l גור אריה l דברי דוד l מזרחי (רא"ם) l ר' עובדיה מברטנורא (עמר נקא) l צידה לדרך l שפתי חכמים

Ø           מפרשי המשנה

lאליהו רבא l הון עשיר l חידושי מהרי"ח l יש סדר למשנה lמלאכת שלמה lמשנה אחרונה lמשנה ראשונה l ר' עובדיה מברטנורא l ראב"ד l רא"ש l רב האי גאון l רז"ה l ריבב"ן l ריבמ"ץl רמב"ם l ר"ש l שושנים לדוד l שנות אליהו l תוספות אנשי שם l תוספות חדשים l תוספות יום טוב l תוספות ר' עקיבא איגר l תוספות ראשון לציון l תורת זרעים l תפארת ירושלים l תפארת ישראל

Ø           מפרשי מדרשי הלכה ואגדה

מפרשי ספראl קרבן אהרן

מפרשי מדרש רבהl נזר הקודש l יפה תואר (בראשית)

מפרשי פרקי דר' אליעזרl הרד"ל l פירוש מהרז"ו l בית הגדול - ביאור מספיק l פר אחד l ולא עוד אלא

Ø           ראשונים ופוסקים על הש"ס

lרש"י l תוספות l תוספות רי"ד l חידושי הרמב"ן l חידושי הרשב"א l רשב"א – פירושי ההגדות l חידושי הריטב"א lחידושי הריטב"א [מיוחס לו] (בבא מציעא) l חידושי הר"ן l חידושי הר"ן [מיוחס לו] (שבת) l בית הבחירה מאירי l מרדכי l שיטה מקובצת l קובץ שיטות קמאי (ראה פירוט מצורף) l ר' אברהם אב"ד l ר' אברהם מן ההר l האגודה l ר' אליעזר מטוך l ר' אשר מלוניל l הגהות ר' בצלאל אשכנזי l ר' ברוך הספרדי l רבינו גרשום l רבינו חננאל l ר' חננאל בר' שמואל l יד רמ"ה (סנהדרין, בבא בתרא) lר' יהודה הכהן l ר' יהודה מבירינא l ר' יהודה מפאריש l ר' יחזקיהו ממגדיבורג l ר' יצחק אבן גיאת l ר' יצחק קרקושא l מהר"ם חלאווה l ר' מנדל קלויזנר l רב ניסים גאון l ספר הישר לרבינו תם (חלק החידושים) lעליות דרבינו יונה l פסקי תוספות l ר' פרחיה l ראב"ד (תמיד) l רא"ה (ברכות, סוכה, תענית, כתובות, קידושין, עבודה זרה) l רא"ש (פירוש לש"ס) l רבינו קרשקש (כתובות) lר"י מיגאש l ריא"ז (פסקים) l ריא"ז (קונטרס הראיות) lריבב"ן l ריב"ןl רי"ד (פסקים) l הר"ן (נדרים) l ר"ש משנץ l רשב"ם (ערבי פסחים, בבא בתרא) lשיטה לא נודע למי (קידושין) l שיטה לחכמי איוורא l תוספות הרא"ש l תוספות ישנים תוספות l תוספות מהר"ם מרוטנבורג l תוספות רבינו פרץ (בבא קמא) l תוספות רבינו שמואל l תלמיד הרמב"ן l תלמיד הרשב"א l תלמיד ר"י הזקן lתלמיד ר"ת

ראשונים לא ידועים l אחד מגדולי הראשונים l בן דורו של ר' פרחיה l פירוש קדמון l פירוש קדמון מבית מדרשו של ר' פרחיה

Ø           רי"ף ונושאי כליו

l רי"ף l רמב"ן (בכורות, חלה) l בעל המאור l ספר הצבא לרז"ה l כתוב שם לראב"ד l מלחמת ה' l השגות הראב"ד
l ספר הזכות l רבינו יהונתן l רבינו יונה (ברכות) l ר"ן l נימוקי יוסף l שלטי הגבורים l מהרי"ט אלגאזי

Ø           רא"ש ונושאי כליו

lרא"ש l קיצור פסקי הרא"ש l הגהות אשרי l פלפולא חריפתא l תפארת שמואל l קרבן נתנאל l דברי חמודות
l מעדני יום טוב

Ø           ספרי אחרונים על הש"ס

lאילת השחר l אמת ליעקב l באר שבע l בית יעקב lבית מאיר l בכור שור l ברוך שאמר lגאון יעקב l גבורת ארי l גידולי שמואל l גליון הש"ס l גליון מהרש"א l גליוני הש"ס l גרש ירחים l דברי מלכיאל l הגהות יעב"ץ l הגהות רבי אליעזר משה הורוויץ lהערות הגרי"ש אלישיב l הפלאה l זרע יצחק l חידוד הלכות lחידושי בן המהר"ל lחידושי ברוך טעם l חידושי הגר"ח l חידושי הגרי"ז l חידושי הגרנ"ט l חידושי המהרי"ט l חידושי המהר"ל l חידושי הרי"מ l חידושי ושיעורי ר' ברוך בער lחידושי ר' מאיר שמחה l חידושי ר' נחום l חידושי ר' שמואל l חידושי ר"ש שקופ l חזון איש (לחיפוש לבד) lחכמת מנוח l חכמת שלמה l חפץ ה l חשק שלמה l חתם סופר l טורי אבן l טל תורה l יד דוד l יום תרועה lים של שלמה l ירח האיתנים l ישרש יעקב l כפות תמרים l כתב סופר l לבוש מרדכי l מגיני שלמה lמהר"י בירב l מהר"ם בנעט l מהר"ם מלובלין l מהר"ם שיף l מהר"ם שיק l מהר"ץ חיות l מהרש"א l מהרש"א מהדורה בתרא l מצפה איתן l המקנה l מראה כהן l מראית העין l מרומי שדה l משמרות כהונה l נחלת דוד l עוד יוסף חי l עצמות יוסף l ערוך לנר l פורת יוסף l פני יהושע l פני שלמה l פרחי כהונה l פתח עינים l צל"ח השלם l קובץ הערות l קובץ שעורים l קרן אורה l ראש יוסףl ראשון לציון l רבי עקיבא איגר l רשימות שיעורים (רי"ד סולובייצ'יק) lרש"ש l שבת של מי lשלמי נדרים l שלמי תודה l שעורי הרב (סולובייצ'יק) lשעורי ר' דוד l שעורי ר' נחום l שעורי ר' שמואל l שעורי ר' שמעון שקופ (בבא מציעא) lשער יוסף l שפת אמת l שרידי אש l תוספות יום הכיפורים l תורת גיטין l תורת חיים l תפארת יעקב על גיטין

Ø           מפרשי הירושלמי

l קרבן העדה l שיירי קרבן l פני משה l מראה הפנים l משנת אליהו l תקלין חדתין l רידב"זl תוספות הרי"ד l טל תורה l גליוני הש"ס

Ø           מפרשי עין יעקב

l הבונה l הכותב l פני משה l עיון יעקב l ענף יוסף l עץ יוסף l רידב"זl רי"ף

Ø           ביאורים וליקוטים (על הבבלי והירושלמי)

l דף על הדף l חברותא – ביאור התלמוד הבבלי l חשוקי חמד l ידיד נפש – ביאור התלמוד הירושלמי l עלי תמר – על הירושלמי

Ø           ספרי הלכה ומנהג - ראשונים

l אבודרהם l האגור l אהל מועד l אור זרוע l האורה l אורחות חיים l איסור והיתר הארוך l איסור והיתר לרש"י
l איסור משהו לראב"ד l אמרכל l האשכול l בדיקת הסכין לר' יונה l בדיקת הריאה לר' יונה l בעלי הנפש לראב"ד (עם השגות הרז"ה) l ברכות מהר"ם מרוטנבורג l הבתים l דינא דגרמי l דרשה לפסח לרוקח l דרשה לראש השנה לרמב"ן l דרשות מהר"ח אור זרוע l הגדה של פסח לריטב"א l הגדה של פסח לרשב"ץ l הלכות ברכות לריטב"א l הלכות לולב לראב"ד l הלכות לולב לראב"ד – השגות הרמב"ן l הלכות נידה לרמב"ן l הלכות ספר תורה (גנזי מצרים) l הלכות הרי"ץ גיאת l הלכות שמחות l המספיק לעובדי השם l ספר חסידים l יבין שמועה l כלבו l כללי נדה לרא"ה l כפתור ופרח l ל"ו שערים l לקוטי הפרדס לרש"י l לקט יושר l מאמר חמץ לרשב"ץ l מגן אבות (למאירי) l מהר"י ווייל l מהרי"ל (מנהגים) l מחזור ויטרי l המחכים l המכריע l מנהגי מרשלייאה l המנהגות l מנהגים (ר' זלמן יענט) l מנהגי מהר"ש l מנהגים - מהר"ם מרוטבורג l מנהגים (חילדיק) l מנהגים (טירנא) l מנהגים ישנים מדורא l מנהגים (קלויזר) l המנהיג l משפט החרם l הנייר l נימוקי ר' מנחם מירזבורק l סדר טרוייש l הסדרים לרש"י l סידור רש"י l ספר מצוות זמניות l ספר השולחן l ספר הפרדס l עבודת הקודש לרשב"א l עזרת נשים l העיטור l העיתים l על הכל l פירושי סידור התפילה לרוקח l פסקי חלה לרשב"א l פסקי ר"י מפאריש l הפרנס l צרור הכסף l קרית ספר למאירי l ראבי"ה l ראב"ן l רבינו ירוחם – תולדות אדם וחוה l רבינו ירוחם – מישרים l הרוקח [הגדול] l ריקאנטי l שבלי הלקט l שער המים לרשב"א l שערי דורא (עם ההגהות, מבוא שערים, מקורות וציונים)l שערי שבועות l תורת האדם l תורת הבית l תמים דעים l תניא [רבתי] l התרומה l התרומות (עם גידולי תרומה) l תשב"ץ קטן

Ø           ספרי הלכה ומנהג – אחרונים

l אור חדש l איסור והיתר למהרש"ל l ארחות חיים l דרך החיים l המועדים בהלכה l הנהגות ופסקים (הגרי"ח זוננפלד) l ויכוח מים חיים l זכרון משה l חמדת ימים l טיב גיטין (מודעי)l טעמי המנהגים l יוסף אומץ l יוסף בסדר l ילקוט יוסף – קיצור שולחן ערוך (מהדורת תשס"ו) l ילקוט יוסף כולל הערות (קיצור שולחן ערוך, או"ח, ביקור חולים, אבילות, שובע שמחות, חינוך קטן ובר מצוה, דינים לאשה ולבת)l כף אחת l כף החיים (פלאג'י) l לדוד אמת l מועד לכל חי l מורה באצבע l מטה משהlמנהגי מצרים l מעדני ארץ (שביעית) l מעשה רב l סדר ברכות l סנסן ליאיר l ערוך השולחן העתיד l פסח מעובין l פתחי חושן (הלוואה, אבידה ומציאה, פקדון ושאלה, שכירות, גניבה, אונאה, נזיקין, שותפים, מצרנות, קניינים, ירושה, אישות, עדות, שטרות) l צפורן שמיר l קשר גודל l קיצור נחלת שבעה l קיצור שולחן ערוךlשומר ישראל l שמירת שבת כהלכתה l תורת האשם l תורת חטאת (עם פירוש מנחת יעקב)

ספרי בעל חיי אדםl בינת אדם l זכרו תורת אדם l חיי אדם l חכמת אדם l נשמת אדם l שערי צדק l בן איש חי

Ø           ספרי מצוות ומפרשיהם

lרס"ג l הגר"י פערלא לרס"ג lספר המצוות לרמב"ם עם השגות הרמב"ן (כולל: מגילת אסתר, לב שמח, מרגניתא טבא) l יראים l סמ"ג l סמ"ק l החינוך l כללי המצוות l מגדל דוד – ספר מצוה l חרדים l דרך פקודיך l מנחת חינוך

Ø           ספרי מחשבה ומוסר- ראשונים

l אגרת הקודש לרמב"ן lאגרת הרמב"ן l אגרת השמד l אגרת תחית המתים l אגרת תימן l אורחות חיים לרא"ש lאורחות צדיקים l האמונה והבטחון l האמונה הרמה l אמונות ודעות l הגימטריאות l דרשות הר"ן l דרשות ר"י אבן שועיב lהמספיק לעובדי השם l חובות הלבבות l חיבור התשובה למאירי l יסוד התשובה l יסוד מורא l היראה l ישועות משיחו l כד הקמח l הכוזרי l מבחר פנינים l מורה הנבוכים l מלמד התלמידים l מנורת המאור l מעייני הישועה l המשלים l משמיע ישועה l סודי רזיי l ספר השם l העיקרים l שלחן של ארבע l שערי תשובה l תורת המנחה l תיקון מידות הנפש

Ø           ספרי מחשבה ומוסר - אחרונים

l אגרת הגר"א l אור הצפון l אור ישראל l אורות התשובה l ביאור המבי"ט ל"פרק שירה" l בית אלוקים למבי"ט l דברי אמת l דעת חכמה ומוסר l ווי העמודים l חכמה ומוסר l יסוד ושורש העבודה l כוכבי אור l לב דוד l מבחר פנינים l מגיד מישרים l מדרגת האדם l מעלות התורה l מתן תורה l נטריקן l נפש החיים l סדר היום l פלא יועץ l שבט מוסר l שיעורי דעת l שני לוחות הברית l תומר דבורה

ספרי המהר"ל

l אור חדש l באר הגולה l גבורות ה' l דרך חיים l חידושי אגדות לבבליl נצח ישראל l נר מצוה l נתיבות עולם
l תפארת ישראל

ספרי הרמח"ל

l דעת תבונות l דרך ה' l דרך חכמה l דרך עץ חיים l דרך תבונות l מאמר הגאולה l מאמר החכמה l מאמר על ההגדות l מאמר העיקרים l מסילת ישרים

 

ספרי החפץ חיים

lאגרות ומאמרים l אהבת חסד l אהבת ישראל l גדר עולם l דבר בעתו l זכור למרים l חובת השמירה l חומת הדת
l חפץ חיים l טהרת ישראל l כבוד שמים l ליקוטי אמרים l מחנה ישראל l נדחי ישראל l ספר המצוות הקצר lצפית לישועה lקונטרס מדות ומשקלות l קונטרס נפוצות ישראל l שם עולם l שמירת הלשון l שפת תמים l תורה אור l תורת הבית l תפארת אדם

 

Ø           פירושים על מסכת אבות

l מגן אבות לרשב"ץ l מרכבת המשנה l פרקי משה l רבינו יונה l רש"י

Ø           רמב"ם

Ø           מפרשים וחיבורים על הרמב"ם

 lאבן האזל lאבן ישראל l אבני שהם l אברהם יגל l אגרות הרמ"ה l אדמת יהודה l אהל יוסף l אהל יצחק l אהלי יאודה l אהלי יהודה l אהלי יצחק l אוצר המלך l אור גדול l אור הישר l אור יקרות l אור פני משה l אור שמח
l אורח מישור l אם הבנים l אם הדרך l אמר יוסף l אמרי אמת l ארץ יהודה l אשדות הפסגה l אשר לשלמה l באר אברהם l באר אליעזר l באר יהודה l בארות המים l ביאור חדש מספיק l בגדי ישע l בד קדש l בינה לעיתים l בית אב l בית אבי גדר l בית אל l בית המלך l בית הרואה l בית ישחק l בית לוי l בית מועד l בן אברהם l בן אריה l בן ידיד l בן הרמה l בן שלמה l בני אהובה l בני בנימין l בני דוד l בני חיי l בני יוסף l בני שמואל l בקע לגולגולת
l ברכת אברהם l בתי כהונה l גופי הלכות l גור אריה l גושפנקא דמלכא l גירסא דינקותא l דברי חן l דבר המשפט l דברי תורה l דברי ירמיהו l דברי שאול עדות ביוסף l דברים נחמדים l דבש תמר l דובר מישרים l די השב l דין אמת l דרך אמונה l דרך המלך l דרכי שלום l דת אש l הגהות דרך המלך  l הגהות מיימוניות  lהד משה l היכל מלך l הליכות אליהו l הליכות עולם קטן l הלכה למשה l המאיר לארץ l הר המור l הר המוריה l וזאת ליהודה
l ויקח אברהם l זבחים שלמים l זיו משנה l זכור לאברהם l זכותא דאברהם l זכר ישעיהו l זכרון יעקב l זכרון מלך l זרע אברהם l זרע יצחק l חדות יעקב l חוקי חיים l ר' חיים הלוי l חיים ומלך l חלק יעקב l חלקו של יוסף
l חסד לאברהם l חסדי יהונתן l חק נתן l חשק שלמה l טורי אבן l יד המלך l יד יצחק l יד יעב"ץ l יד שלמה l ידי אליהו l ידיו של משה l יוסף חי l יכהן פאר l ימי שלמה l יצחק ירנן l יקר תפארת l ישועה בישראל l ישועות מלכו
l ישמח ישראל l יתר הבז l כבוד יו"ט l כסף משנה l כפי אהרן l כרוב ממשח l כרם חמד l כתונת יוסף l כתר המלך l כתר תורה l לחם משנה l לב מבין l לב שלם l לבב דוד l לחם אבירים l לחם יהודה l לחם שמים l לי לישועה
l לקוטי שלמה l לשד השמן l לשון ערומים l מאמר המלך l מאמר מרדכי l מגדל עוז l מגדל חננאל l מגיד משנה
l מגן שאול l מהרא"ך l מהר"י קורקוס l מהרי"ק l מהר"ם פדואה l מוסר השכל l מוסר ודעת l מזל שעה l מחנה אפרים l מחנה דן l מחנה יהודה l מחנה ישראל l מטה אפרים l מטה אשר l מים חיים l מים שאל l מירא דכייא
l מכתם לדוד l מלאכת שלמה l מלך שלם l מלכי בקדש l מעשה נסים l מעשה רב l מעשה רקח l מעשי למלך l מצא חן l מקורי הרמב"ם לרש"ש l מקראי קודש l מראה הנוגה l מרכבת המשנה l מרפא לשון l משנה כסף l משנה לחם l משנה למלך l משנה למלך אחרון l שרת משה l נאוה קדש l נאם דוד l נוה צדק l נוה שלום l נחל איתן l נתיב מאיר l סדר הלכה l סדר משנה l סוכת דוד l ספר המנוחה l עבודת הלוי l עבודת המלך l עדות ביהוסף l עזוז חיל
l עין אליעזר l עין ימין l עין מאיר l עין תרשיש l עיני אברהם l עיני דוד l עמק המלך l עץ החיים l פארי הלכות
l פני המלך l פקודת המלך l פרי האדמה l פרי הארץ l פרי חדש l פרי עץ חיים l פרשת הכסף l פתח הבית l צדקה לחיים l צור תעודה l ציוני מהר"ן l צמח דוד l צפנת פענח l צרור החיים l צרור הכסף l קדושת יו"ט l קהלת יעקב
l קול בן לוי l קול יעקב l קרבן אשה l קרבן חגיגה l קרית מלך l קרית מלך רב l קרית ספר l ראשון לציון l רדב"ז
l רוח אליהו l שארית יעקב l שארית נתן l שביתת יום טוב l שדה הארץ l שהם וישפה l שולי הגליון
l שופריה דיעקב l שו"ת ברוך השם l שו"ת הרדב"ז l שו"ת הרמב"ם l שו"ת ר"א בן הרמב"ם l שו"ת ר' יהושע הנגיד l שו"ת חד מקמאי l שלל דוד l שלמי ירוחם l שלמי תודה l שם יוסף l שמחת עולם l שמן המשחה l שער המלך
l שער יאודה l שערי דעה l שערי שמים l שקל הקודש l שרשי הים l שתי ידות l תבואת יקב l תבואת שמש l תבונה l תורת משה l תירוש ויצהר l תפארת מנחם l תקנת עזרא l תשובה מיראה

Ø           טור

Ø           מפרשי הטור

l מהר"י אבוהב l כללי בית יוסף l דרכי משה הקצר l פרישה l דרישה l ב"ח l כנסת הגדולה l שייר כנסת הגדולה l הארוך מש"ך l מור וקציעה

Ø           שולחן ערוך

Ø           מפרשים וחיבורים סביב שולחן ערוך

l אבן העוזר (או"ח, יו"ד) l אבני מילואים l אורים ותומים l אליה זוטא l אליה רבה l אמרי ברוך (יו"ד) l אשל אברהם (אופנהיים – או"ח, יו"ד) l אשל אברהם (בוטשאטש) l באר הגולה l באר היטב l בגדי ישע l ביאור הגר"א l ביאור הלכה l ביכורי יעקב l בית הילל (יו"ד) l בית יעקב l בית מאיר l בית שמואל l ברכי יוסף (או"ח) l גט פשוט l גליון מהרש"א (יו"ד) l דגול מרבבה (או"ח, יו"ד, אה"ע) l דעת תורה (או"ח) l דף אחרון לט"ז l דרכי תשובה l הפלאה (יו"ד, חו"מ) l הפלאה - קונטרס אחרון l חוות דעת l חידושי הגרשוני lחידושי הרי"מ l חכמת שלמה (או"ח, יו"ד, אה"ע) l חלקת מחוקק l חק יעקב (לפסח) l חתם סופר (או"ח, יו"ד) l ט"ז l טיב קידושין l יד אברהם (יו"ד) l יד אפרים (או"ח, יו"ד) l יד יהודה l כנפי יונה lכסף קדשים l כרתי ופלתי l כתב סופר (יו"ד) l לבוש l לבושי שרד (או"ח, יו"ד) l לחם רב l מאמר מרדכי l מגן אברהם l מגן גיבורים (שלטי גיבורים, אלף המגן) l מהר"ם בנעט l מחזיק ברכה l מחצית השקל l מטה אפרים (עם אלף למטה ואלף המגן) l מטה יהונתן (יו"ד) l מקור חיים l המקנה - קונטרס אחרון l מראות הצובאות l משובב נתיבות l משנה אחרונה (הלכות שבת) l משנה ברורה l נהר שלום l נחל יצחק l נחלת צבי (או"ח, יו"ד) l נתיב חיים l נתיבות המשפט l נקודות הכסף l סדרי טהרה ושיורי הרה l סמ"ע l ספר המדע l עולת שבת l עולת תמיד l עזר מקודש l עטרת זקנים l עטרת צבי l עקרי הד"ט l ערוך השולחן l ערך לחם (או"ח, יו"ד) l פסקי תשובות l פרי חדש l פרי מגדים l פתחי תשובה l צבי לצדיק (יו"ד) lקהלת יעקב l קונטרס אחרון לש"ך l קונטרס הספיקות l קונטרס עגונות l קצות החושן l ראשון לציון l רבי עקיבא איגר l שולחן ערוך הרב l שי למורה l ש"ך l שער הציון l שער משפט ושער דעה l שערי תשובה l תוספת מרובה (יו"ד) l תורת גיטין l תורת השלמים l תפארת יעקב l תפארת למשה l תרומת הכרי

Ø           ספרי מערכות ועניינים

lאגלי טל l אמרי בינה l אמרי משה l אפיקי ים l אתוון דאורייתא l בית יצחק l בכורי יוסף l בית נאמן l ברוך טעם l גינת ורדים l דבר אברהם l דברי יחזקאל l זרע אברהםl חידושי הגרי"ד l חידושי ר' אריה לייב מאלין l לאור ההלכה l לקח טובl מקדש דוד l מרחשתl משאת המלך l משכנות הרועים l סדר הזמנים lעמוד הימיני l עמודי אש l עמק ברכה l שב שמעתתא l שביתת השבת lשושנת העמקים l שערי יושר l תורת הארץ l תקפו כהן

Ø           ספרי חסידות

l אגרא דכלא lאגרא דפרקא l אוהב ישראל l אור המאיר l אור זרוע לצדיק lאלפא ביתא l אמרי אמת l באר מים חיים l בן פורת יוסף l בני יששכר l בעל שם טוב l ברכת שלום - שמעתי l בת עין l דברי חלומות l דברי סופרים l דגל מחנה אפרים l דובר צדק l יושר דברי אמת l ישראל קדושים l כתונת פסים l לבושי צדקה l ליקוטי מאמרים l ליקוטי מהרי"ל l ליקוטי מוהר"ן l מאור ושמש l מאור עינים l מגילת סתרים l מחשבות חרוץ l מנחם ציון l מראה יחזקאל l משיב הטענה l משיב צדק l נועם אלימלך l סידורו של שבת l ספר הזכרונות l עבודת ישראל l ערבי נחל l פוקד עקרים l פרי צדיק l צדקת הצדיק l צוואת הריב"ש l צפנת פענח l קדושת לוי l קול שמחה l קומץ המנחה l רסיסי לילה l שארית ישראל l שיחת מלאכי השרת l שם משמואל l שפת אמת l שפתי צדיקים l תולדות יעקב יוסף l תורת אמת l תורת המגיד l תניא l תפארת שלמה l תקנת השבין

Ø           ספרי שאלות ותשובות (שו"ת) - ראשונים

l בעלי התוספות l ברכת אברהם l זכרון יהודה l חזה התנופה l חכמי פרובינציא l יכין ובועז l מהר"ח אור זרוע
l מהר"י ברונא l מהר"י ווייל l מהר"י מינץ l מהרי"ל l מהרי"ק l מהר"ם חלאווה l מהר"ם מינץ l מהר"ם מרוטנבורג (פראג, קרימונה, לבוב, ברלין, סיני וליקוטים)l מהר"ם מרוטנבורג וחבריו l מן השמים l מעשה נסים
l ספר הישר l ראב"ד l רא"ש l רבי אברהם בן הרמב"ם l רבינו גרשום מאור הגולה l ר"י מיגאש l ריב"ש l רי"ד
l ריטב"א l רי"ף l רמב"ם (שו"ת) l רמב"ן l ר"ן l רשב"א (א-ז) l רשב"א המיוחסות לרמב"ן l רשב"ש l רש"י
l תרומת הדשן (שו"ת, פסקים וכתבים) l תשב"ץ (א-ג, חוט המשולש)

Ø           ספרי שאלות ותשובות (שו"ת) - אחרונים

l אבן השוהם l אבני האפוד (חלק א) l אבני מלואים l אבני נזר (א-ד) l אבני שיש (א-ב) l אבקת רוכל l אגודת אזוב (ג' חלקים) l אגרות מלכים l אגרות משה (א-ט) l אדמו"ר הזקן l אדמת קודש (חלק א') l אוהב משפט l אור לציון (א-ד) l אור שמח l אורח משפט l אחיעזר (א-ג) איש מצליח (א,ג) l איתן האזרחי l אמונת שמואל l אמרי אש l אמרי בינה l אמרי יושר (א-ב) l אמרי משה l אמת ליעקב l אפרקסתא דעניא (א-ד) l אריה דבי עילאי l ארץ צבי l אשר לשלמה l באר דוד l באר יצחק l באר משה (ירושלימסקי) l באר משה (שטרן) (א-ח) l באר שבע l ב"ח l ב"ח החדשות l בית אפרים l בית הלוי (א-ג)l בית יהודה l בית יוסף l בית יצחק l בית מאיר l בית מרדכי (א-ב) l בית רידב"ז l בית שלמה l בית שערים l בן ימין l בנימין זאב l בנין עולם l בנין ציון l בעי חיי l בצל החכמה (א-ו) l בצלאל אשכנזי l גבורת אנשים l גור אריה יהודא l גינת ורדים l גבורות יצחק l דברי חיים (א-ד) l דברי חכמים l דברי יוסף l דברי יציב (ז' חלקים) l דברי מלכיאל (א-ז) l דברי משה l דברי ריבות l דברי שלום (י"ב חלקים) l דובב מישרים (א-ד) l דעת כהן l דרכי נועם l האלף לך שלמה l הגם שאול l היכל יצחק (ג' חלקים) l הלכות קטנות l הר צבי (ז' חלקים) l הרי בשמים (א-ה) l התעוררות תשובה (א-ד) l וזאת ליהודה l וידבר דוד l ויען יוסף l ויקרא אברהם l וישב הים (א-ג) l זבחי צדק l זית רענן (א-ב) l זכר יצחק l זכרון יוסף lזכרון משה l זקן אהרן (א-ב) l זרע אברהם l חדוות יעקב (א-ב) l חוות יאיר l חוט המשולש (א-ג) l חוט השני l חזון נחום l חיד"א l חידושי הרי"מ l חיים ביד l חיים שאל (א-ב) l חינוך בית יהודא l חכם צבי l חלקת יעקב (ג' חלקים) l חשב האפוד l חתם סופר (י' חלקים) l טוב טעם ודעת l טוב עין l יביע אומר (א-י) l יד אליהו l יד אפרים l יד חנוך l יהודה יעלה (א-ג) l יוסף אומץ l ר' יוסף ן' עזרא l יורו משפטיך ליעקב l יחוה דעת (א-ו) l יחל ישראל (א-ג) l ר' יעקב ריישר l ר' יצחק אלחנן l יש מאין l ישועות יעקב l ישועות מלכו l ישכיל עבדי (א-ה) l ישמח לבב l כנסת הגדולה l כתב סופר (ד' חלקים) l לב אריה (א-ב) l לב דוד l לבוש מרדכי l לבושי מרדכי l להורות נתן (א-טז) l לחם רב l מאמר מרדכי (א-ד) l מבי"ט (א-ג) l מגדנות אליהו (א-ד) l מגן שאול lמהרא"ש l מהר"י בי רב l מהר"י בן לב (א-ד) l מהר"י הלוי מהר"י לבית לוי l מהר"י קצבי l מהרי"א הלוי (א-ב) l מהרי"ט (א-ב)l  מהרי"ט החדשים l מהריט"ץ l מהריט"ץ החדשות l מהרי"ל דיסקין l מהרי"ף l מהרי"ק החדשים l מהרלב"ח l מהר"ם איררה lמהר"ם אלשיך l מהר"ם אלשקר l מהר"ם גלאנטי l מהר"ם כץ l מהר"ם מלובלין l מהר"ם פדובה l מהר"ם שיק lמהר"ש לאנייאדו החדשות l מהר"ש לבית לוי l מהרשד"ם (א-ג) l מהרש"ך (א-ד) l מהרש"ל l מהרש"ם (א-ז) l מוצל מאש (ר' חיים אלפנדרי) l מוצל מאש (ר' יעקב אלפנדרי) l מור ואהלות l מזכרת משה l מחזה אליהו (א-ב) l מחנה ישראל (חלק ב) lמים חיים (הלוי) (א-ג) l מים חיים (משאש) l מים עמוקים (א-ב) l מכתם לדוד l מלבודי יום טוב l מלמד להועיל l מנחת אלעזר (א-ה) l מנחת יצחק (א-י) l מנחת שלמה (א-ג) l מעיל צדקה l מענה אליהו l מפענח נעלמים l מראה יחזקאל l משאת בנימין l משאת משה l משה ידבר l משיב דבר (א-ד) l משנה הלכות (א-יט) l משנה שכיר (או"ח א-ב) l משנת רבי אהרן (א-ב) l משפט כהן l משפטי עוזיאל (א-ד) l משפטי שמואל l משפטים ישרים l נבחר מכסף l נודע ביהודה (א-ב) l נחלת שבעה (שטרות ושו"ת) l נחלת אבות l נכח השולחן l נושא האפוד l נשמת חיים lעבודת הגרשוני l עוגת אליהו l עוללות הכרם l עונג יו"ט l עזרת כהן l עזרת מצר l עטרת פז (א-ג) l עין יצחק (א-ב) l עמק הלכה (א-ב) l ערוגת הבושם l עשה לך רב (א-ט) l פאר אהרן l פני יהושע l פנים מאירות (א-ג) l פסקי עוזיאל בשאלות הזמן l פעולת צדיק (א-ג) l פרח שושן l פרחי כהונה l פרי יצחק l צדקה ומשפט (א-ב)l ציץ אליעזר (א-כב) l צמח יהודה (ג,ד,ה) l צמח צדק (לובאוויטש) (א-ה) l צמח צדק (הקדמון) l קובץ תשובות הרב אלישיב l קול אליהו l קול מבשר (א-ב) l קנה בשם (א-ד) l ראנ"ח l רא"ם l רב פעלים (א-ד) l רב"ז (א-ג) l רבי עזריאל הילדסהיימר (א-ב) l רבי עקיבא איגר (ז' חלקים) l רבי ראובן רפפורט l רביד הזהב l רבינו חיים כהן l רבינו יוסף מסלוצק l רדב"ז (א-ח) l רד"ך l הרד"ל l רמ"א l רמ"ז l רמ"ע מפאנו l שאגת אריה l שאגת אריה החדשות l שאילת דוד l שאילת יעבץ (א-ב) l שארית יוסף l שבות יעקב (א-ג) l שבט הלוי (א-יא) l שבט סופר l שואל ומשיב (א-ו) l שואל ונשאל (א-ה) l שופריה דיעקב (א-ג) l שיבת ציון l שיח יצחק l שלמת חיים l שמחת כהן l שער אפרים l שער יוסף l שערי עזרה l שפת אמת (ליקוטים) l שרידי אש (א-ב) l שתי הלחם l תורה לשמה l תורת אמת l תורת חיים (גרי"ח זוננפלד) l תורת חיים (מהרח"ש) (ד' חלקים) l תורת חסד (א-ב) l תורת יקותיאל l תורת משה l תנא דבי אליהו l תשובה מאהבה (חלק א) l תשובות והנהגות (א-ו)

Ø           פסקי דין רבניים

l אוסף פסקי דין של הרבנות הראשית לישראל, בית הדין הגדול לערעורין l משפטי שאול l פסקי דין – ירושלים (א-יד) l פסקי דין רבניים (א-כב) l פסקי דין רבניים מתוך המאגר המקוון l שורת הדין (א-יז)

Ø           דרשות ודרושים

l אהבת דוד l אהבת ציון l איתן האזרחי l אמרי בינה l בינה לעתים l בית ישראל l ברית שלום l דברים אחדים l דרושי הצל"ח l דרשות מהר"י מליסא l הקשורים ליעקב l חדרי בטן l ילקוט חדש l יערות דבש l כסא דוד l מהר"ם בנעט l מלכי יהודה l משנה שכיר l עט רצון l פרשת דרכים l ראש דוד l רוח חיים l שארית ישראל l שכחת לקט

Ø           ספרי כללים וסדר הדורות

lאגרת רב שרירא גאון l ארעא דרבנן l גופי הלכות l דבש לפי l הליכות עולם l יד מלאכי l ספר יוחסין l כללי הגמרא לרדב"ז lכללי התלמוד לר' בצלאל אשכנזי l כללי קרבן נתנאל l ספר הכריתות l מבוא התלמוד לר' יוסף בן עקנין lמבוא התלמוד לר' שמואל הנגיד l מדבר קדמות l סדר תנאים ואמוראים l עין זוכר l ערכי תנאים ואמוראים l קהלת יעקב: לשון תורה, לשון חכמים, לשון בני אדם, מידות חכמים, תוספת דרבנן lקורא הדורות l של"ה – כללי התלמוד l שם הגדולים

Ø           אנציקלופדיה תלמודית (בגירסת פלוס בלבד)

l כרכים א-מד כולל הערות, מפתח עניינים ומפתח מקורות לתלמוד הבבלי

Ø           אנציקלופדיות שונות

l מושגים תלמודיים l תנאים ואמוראים – ביוגרפיות l תנאים ואמוראים – קשרים l מנהגי החגים l קובץ יסודות וחקירות l לעזי רש"י

 

 

 מבחר מאמרים סרוקים מתוך מאות כתבי עת וקבצים תורניים ( מעל 20000 מאמרים )

מפתח נושאים מפורט (למעלה מ-2600 נושאים)

קישור ישיר בין מפתח הנושאים למאמרים

חיפוש משוכלל בטקסט

הצגת המאמר כצורתו במקור (שמירה והעתקה כתמונה בלבד)

 

Ø           רשימת כתבי העת

אבן המשפט אבן ישראל אבן ציון אדרת אליהו אהל שרה-לאה אוצר המשפט אוצרות ירושלים אור המערב אור ישראל (מאנסי)אור מאיר אור עזראאור תורהאורייתאאסיא אסיפת חכמים ארח משפט ארחות אש תמיד אש"ד הנחלים באר החיים בחצרות החיים בית אהרן וישראל בית דוד (זכרון טוביה) בית דוד (זכרון יעב"ץ) בית הלל בית ויזניץ בן שמונים לגבורות בנתיב החלב בנתיבי חסד ואמת ברית אברהם (חולון) ברכת בנים ברכת הארץ בשבילי הרפואה lדבר ההתאחדות דברי שלום ואמת דיני ישראל הבאר הישר והטוב הליכות הליכות שדה הלכה וכספים הלכה ורפואה המעייןהנאמן העמק והיה לכם לציצית וחי בהם ויטע אשל ויען שמואל ועתה כתבו לכם זכור לאברהם זכור לדוד זכר אבות זכרון בספר (בני ברק) זכרון למשה (שובקס) זכרון מיכאל זכרון שלמה זכרון שלמה ויעקב זרע ברך חזון ישעיהו חמדת הארץ חסד לאברהם יבולי השדה יד הרש"ז יחי ראובן ישורון יתגדל כבוד חכמים עטרת פז l כבודה של תורה כתר תורה לדור ודור מאור החיים מבית לוי מבקשי תורה מגל מוריהמנחת אהרן מנחה ליהודה מקבציאל מראה הנרות משכיל ליהודה lמשכן שילה נזר התורה נחלת מנוחה ניב המדרשיה נר לשמעיה סיני ספר הזכרון (להגר"י פרנקל) ספר הזכרון (להגר"ב ז'ולטי) ספר הזכרון ברית אברהם l ספר זכרון (רפאל) עומקא דדינא עז ואורה עטרת חכמים (ירושלים) עטרת שלמה עלון המשפט עמק הלכה אסיא עץ אלחנן פוריות לאור ההלכה lפעמי יעקב צהר צהר הבית צפונותקול התורה קול מהיכל קדושת סת"ם קרנות צדי"ק רבי אליהו פרדס שביבי אש שושנת העמקים שחר אורך שיח תורה שמעתין שנה בשנה שערי הוראהשערי טוהרשערי צדק שערים המצוינים שרידיםתבונות ארי תהלה לדוד תורה שבעל פה תורת האדם לאדם תחומין תל תלפיות

 

 תכונות המייחדות את המערכת

v                             מגוון עצום של מאגרי מידע בנושאי יהדות, הלכה ומסורת ישראל

v                             הגהה מקצועית של הטקסטים

v                             קבלת מידע כהרף עין

v                             שליפה מגוונת ומתוחכמת של כל מידע מבוקש

v                             חיפוש בשפה חפשית

v                             הצגת הטקסט ודפדוף בצורה קלה ונוחה

v                             הצגת צורת הדף בתלמוד הבבלי (תצלום דפוס וילנא) עם קשרים לפסוקי התנ"ך, לרמב"ם, לשולחן ערוך ולמפרשי הש"ס, איתור והערות אישיות

v                             שימוש מיידי בטקסט בהעתק והדבק

v                             מרכיב לשוני משוכלל של השפה העברית לייעול שליפת המידע

v                             קישוריות בין מאגרים – למעלה מחצי מיליון קישורים

v                             מפתח נושאים מורחב לספרי השו"ת

v                             מיפתוח כתבי-עת תורניים

v                             אפשרות לכתיבת הערות וקישורים אישיים של המשתמש

v                             אנציקלופדיות (מושגים תלמודיים, ביוגרפיות של תנאים ואמוראים, מנהגי המועדים)

v                             מילונים (מילון ראשי תיבות, מילון ארמי/עברי)

v                             מצגות (מצגות קוליות המדגימות את השימושים השונים במערכת)

v                             הפרדת הערות מהטקסט בספרי שו"ת רבים

v                             רשימת פרקי המשנה והגמרא עם קישור ישיר לטקסט

v                             ביוגרפיה בחלון תוצאות חיפוש בעזרת לחצן ימני

v                             הקרנת לינקים ב"תיבה צפה" ( (Tooltip

v                             עצות מועילות – 150 שאלות ותשובות קצרות לייעול השימוש במערכת

v                             פרשנים מועדפים - אפשרות להעלות ספרים שיופיעו בראש רשימת הפרשנים

v                             שולחנות עבודה מרובים

v                             צביעת טקסט כמו במסמך וורד

Ø           הציוד הנדרש:

·        מחשב PC פנטיום 4 ומעלה עם זכרון RAMשל לפחות 2 גיגה.

·        דיסק קשיח עם מקום פנוי של לפחות 65 MB

·        תוכנת חלונות 8 או 10

·        יציאת USB לדיסק און קי

·        רזולוציית מסך מומלצת 1024X768

·        הרשאות מנהל מחשב מקומי

·        עכבר ומקלדת

 

 


קובץ שיטות קמאי

בנוי על סדר הש"ס ומלוקט מהספרים הבאים

הערה: קובץ שיטות קמאי על מסכת מנחות חסר כרגע במאגר

● תורת כהנים עם פירוש הראב"ד מכת"י ור"ש משאנ"ץ ● מגילת תענית - כתבה חנניה בן חזקיה בן גוריון וסיעתו קודם חבור המשנה ● השאילתות - לרבינו אחאי גאון ● הלכות פסוקות  - לרבינו יהודאי גאון ● הלכות קצובות  - לרבינו יהודאי גאון ● הלכות ראו - לרבינו יהודאי גאון ● הלכות גדולות - לרבינו שמעון קיירא גאון ● סידור רבינו עמרם גאון ● סידור רבינו סעדיה גאון ● ספר הירושות - לרבינו סעדיה גאון ● תשובות לרבינו נטרונאי גאון ● בשר על גבי גחלים- מיוחס לרב ביבי גאון       ● ספר "והזהיר" - מיוחס למר חפץ אלוף ● ספר השותפות והעיסקא - לרבינו שמואל הכהן ריש מתיבתא ● שערי שחיטה ובדיקה - לרבינו שמואל בן חפני גאון ● ספר ראומה - לרבינו נחשון מארץ בבל ● פירוש רבינו נתן - אב הישיבה ● פירוש לרבינו שרירא גאון ● תשובה לרבינו שרירא גאון   ● פירוש לרבינו האי גאון ● ספר המקח והממכר - לרבינו האי גאון ● ספר המשכון - לרבינו האי גאון ● משפטי התנאים- לרבינו האי גאון ● משפטי הלואות - לרבינו האי גאון ● משפטי שבועות- לרבינו האי גאון ● שו"ת לרבינו האי גאון ● פירוש לרבינו האי גאון● תשובות הגאונים ● הלכות נדה - מיוחס לגאונים ● תשובות גאוני מזרח ומערב ● תשובה למר רב יוסף גאון ● מגילת סתרים - לרב ניסים גאון ● ספר השרשים - לרבינו יונה אבן ג'נאח ● פירוש רבינו גרשום מאור הגולה ● רבינו חננאל - פירוש רבינו חננאל ב"ר חושיאל מקירואן ● שו"ת הרי"ף ● הלכות הרי"ץ גיאת הנקראים בשם מאה שערים - לרבינו יצחק בן רבי יהודה אבן גיאת ● סידור קדמון - לרבינו שלמה ב"ר נתן אב"ד אלסג'למאסי מיוסד על תורת הגאונים ● העיתים  - לרבינו יהודה בר ברזילי אלברצלוני שהיה בזמן הרי"ף ● הלכות ספר תורה - לרבינו יהודה בר ברזילי אלברצלוני בעל ספר העיתים ● ספר השטרות - לרבינו יהודה בר ברזילי אלברצלוני  ● לקוטי ספר הדין - לרבינו יהודה בר ברזילי אלברצלוני                ● סידור רבינו שלמה - מיוחס לרבינו שלמה ב"ר שמעון מגרמייזא, חברם של רבינו קלונימוס איש רומי ורבינן יעקב ב"ר יקר רבו של רש"י ● הערוך - לרבינו נתן ב"ר יחיאל ●סידור רש"י ● פירוש רש"י מהדורא קמא - עפ"י שיטה מקובצת ● פרדס הגדול  - לרש"י ● ספר האורה - לרש"י ● שו"ת - לרש"י ● איסור והיתר - לרש"י ● הסדרים  - לרש"י ● פירוש קדמון - המיוחס לרש"י ● סדר ניקור הבשר - לרש"י עם הגהות מבעל העיטור ● מעשה הגאונים - תשובות ופסקי דינים מחכמי שו"ם הקדמונים ורש"י ● מחזור ויטרי - לרבינו שמחה תלמידו של רש"י ● פירוש ריב"ן - לרבינו יהודה ב"ר נתן               ● האשכול - לרבינו אברהם ב"ר יצחק אב"ד מנרבונא חותנו ורבו של הראב"ד בעל ההשגות ● תשובות רבינו אברהם ב"ר יצחק  - בעל האשכול ● פירוש הרב אב"ד - לבעל האשכול ● פירוש קדמון             ● תשובות רבינו שלמה ב"ר יצחק קרקשוני ● תשובות רבינו יצחק ב"ר יהודה לרבינו מנחם ב"ר מכיר● חידושי ושו"ת הר"י מיגש - לרבינו יוסף ב"ר מאיר הלוי מיגאש ● תשובת רשב"ם - לרבינו שמואל ב"ר מאיר נכדו של רש"י ● פירוש רשב"ם - לרבינו שמואל ב"ר מאיר נכדו של רש"י ● תוספות רשב"ם על הרי"ף - לרבינו שמואל ב"ר מאיר נכדו של רש"י ● שו"ת רבינו תם ● ספר הישר - לרבינו תם ● תוספות ארוכות - לתלמיד ר"ת ● פסקי חכמי אשכנז הקדמונים ● תמים דעים - לראב"ד        ● כתוב שם - לראב"ד ● הלכות לולב - לראב"ד ● שו"ת הראב"ד ● פירוש הראב"ד מכת"י לברייתא דרבי ישמעאל ● בעלי הנפש - לראב"ד ● השגות הרז"ה על בעלי הנפש ● הלכות טריפות - לרז"ה ● הלכות שחיטה- לרז"ה ● תוספות רבינו יצחק הלבן - לרבינו יצחק ב"ר יעקב הלבן מבעלי התוספות ● תשובות ופסקים לר"י הזקן ● הלכות הגט - לר"י הזקן בעל התוספות ● תוספות לתלמיד ר"י הזקן ● תוספות רבינו יהודה ב"ר יצחק מבירינא - תלמיד ר"י הזקן ● חוט המשולש - הלכות שחיטה - לרבינו יהודה חסיד ● ספר המנהגות - לרבינו אשר ב"ר שאול מלוניל ● חידושי רבינו אשר מלוניל - לרבינו אשר ב"ר החסיד ר' שלמיה מלוניל ● פירוש רבינו אליקים - לרבינו אליקים ב"ר משולם הלוי ממגנצא ● העיטור - לרבינו יצחק בן אבא מארי ממרסילייא ● עשרת הדברות - לבעל העיטור                ● התרומה - לרבינו ברוך מגרמייזא ● פסקי דינים - לנכדו של הרז"ה ● ערכי תנאים ואמוראים ויחוסי תנאים ואמוראים - לרבינו יהודה ב"ר קלונימוס משפירא רבו של הרוקח ● שו"ת הרמב"ם ● ספר המצוות  - לרמב"ם ● פירוש המיוחס לרמב"ם● פירוש רבינו יהונתן - לרבינו יהונתן ב"ר דוד הכהן מלוניל ● שו"ת רבינו אברהם בן הרמב"ם ● שו"ת רבי דניאל הבבלי ורבינו אברהם בן הרמב"ם - על ספר המצוות לרמב"ם ● פירוש לרבינו חננאל ב"ר שמואל● פירוש התפילות והברכות - לרבינו יהודה ב"ר יקר רבו של הרמב"ן ●אגרות הרמ"ה - לרבינו מאיר ב"ר טורדס הלוי מטוליטולא ● יד רמה- לרבינו מאיר ב"ר טורדס הלוי מטוליטולא ● השגות הרמב"ן על ספר המצוות לרמב"ם ● תורת האדם - לרמב"ן ● הלכות נדה - לרמב"ן ● הלכות בכורות - לרמב"ן ● דרשת הרמב"ן לראש השנה● פירוש רבינו יצחק קרקושה - לרבינו יצחק ב"ר אברהם תלמיד הרמב"ן המכונה קרקושה ● סמ"ג - לרבינו משה מקוצי ● הרוקח - לרבינו אלעזר מגרמייזא ● ספר ל"ו שערים - לרבינו אלעזר מגרמייזא בעל הרוקח ● ספר מורה חטאים - הנקרא גם ספר כפרות לרבינו אליעזר מגרמייזא ● סידור הרוקח - לרבינו אלעזר מגרמייזא ● מעשה רוקח - לרבינו אליעזר ב"ר יהודה ב"ר קלונימוס ממגנצא ● סידור חסידי אשכנז - מבית מדרשם של ר"י החסיד ור"א מגרמייזא בעל הרוקח ● ליקוטי ראשונים מספר הנר - לרבינו זכריה ב"ר יהודה אגמאתי בן דורו של הרמב"ם ● ספר הנר מכת"י - לרבינו זכריה ב"ר יהודה אגמאתי בן דורו של הרמב"ם ● היראים- לרבינו אליעזר ממיץ ● ראב"ן - לרבינו אליעזר ב"ר נתן ממגנצא ● ראבי"ה  - לרבינו אליעזר ברבי יואל הלוי ● משפטי כתובה - לראבי"ה ● המנהיג - לרבינו אברהם ב"ר נתן הירחי ● ההשלמה- לרבינו משולם ב"ר משה מברדיש ● כללי דקנקנים - כללי יין נסך - לבעל ההשלמה כפי שרשם נכדו מפיו ● ספר השרשים - לרד"ק ● ספר ערוגת הבושם- לרבינו אברהם ב"ר עזריאל רבו של האו"ז ● ספר התמיד - לרבינו ראובן ב"ר חיים ● אור זרוע - לרבינו יצחק מוינה ● פסקי או"ז- לרבינו חיים ב"ר יצחק מוינה בנו של האו"ז ● דרשות מהר"ח או"ז - לרבינו חיים ב"ר יצחק מוינה בנו של האו"ז ● ספר הדת- הנקרא עץ חיים למהר"ח או"ז ● כפתור ופרח - לרבינו אשתורי הפרחי ● ספר היראה - לרבינו יונה ● אגרת התשובה - לרבינו יונה ● שערי תשובה - לרבינו יונה ● שערי עבודה - מיוחס לרבינו יונה ● חידושים לרבינו יונה ● משפטי בדיקת הסכין - מיוחס לרבינו יונה ● משפטי בדיקת הריאה - מיוחס לרבינו יונה ● פירוש תלמידי רבינו יונה ● תוספות גורניש ● סמ"ק - לרבינו יצחק מקורביל עם הגהות רבינו פרץ ● פסקי רבינו יצחק מקורביל - בעל הסמ"ק ● סמ"ק מצוריך - לרבינו משה מצוריך ● תוספות רבינו אלחנן - לרבינו אלחנן ב"ר יצחק הזקן מדמפיר ● חידושי ופסקי ריבב"ן - לרבינו יהודה בן רבי בנימין הרופא רבו של בעל שבלי הלקט ● איסור והיתר - לרבינו אביגדור כ"ץ ● פירוש רבינו שלמה בן היתום ● פסקי הרי"ד - לרבינו ישעיה דטראני הזקן ● תוספות הרי"ד - לרבינו ישעיה דטראני הזקן ● המכריע - לרבינו ישעיה דטראני הזקן ● פסקי ריא"ז - לרבינו ישעיה אחרון ● קונטרס הראיות - לריא"ז ● נוסח שטרות - מכת"י סוף פסקי ריא"ז ● שבלי הלקט- לרבינו צדקיהו ב"ר אברהם הרופא, שהיה בזמן מהר"ם מרוטנבורג            ● חידושי הר"י מנרבונא - לרבינו יצחק ב"ר אברהם מנרבונא ● שו"ת לאחד מגדולי הראשונים - הובא במאורות ● המאורות - לרבינו מאיר ב"ר שמעון המעילי מנרבונה רבו של רבינו מנוח, עם הגהות מהמעתיק לרבינו משה ב"ר שם טוב בן חביב ● ספר מלחמת מצוה - לרבינו מאיר ב"ר שמעון המעילי בעל המאורות ● ליקוטי תשובות הראשונים - מחתנו של בעל המאורות ● המכתם - לרבינו דוד ב"ר לוי מנרבונה, עם הגהות מהמעתיק לרבינו משה ב"ר שם טוב בן חביב ● רבינו אברהם מן ההר - לרבינו אברהם ב"ר יצחק מקרפנטרש ● תשובות רבינו אלכסנדרי כהן ● תשובה בונפוש דויזיירש - לרבינו יצחק ב"ר מרדכי קמחי, שהיו בזמן רבינו אברהם מן ההר ● תשובות רבינו שלמה ב"ר אברהם מן ההר● עבודת הקודש - לרשב"א ● שו"ת הרשב"א ● תורת הבית - הארוך והקצר לרשב"א         ● משמרת הבית - לרשב"א ● בדק הבית - לרבינו אהרן ב"ר יוסף הלוי ● חידושי ופסקי הרא"ה - לרבינו אהרן ב"ר יוסף הלוי ● פקודת הלויים - לרבינו אהרן ב"ר יוסף הלוי ● הלכות נדה - לרא"ה      ● החינוך - המיוחס לרא"ה ● חידושי רבינו קרשקש וידאל - תלמיד הרא"ה ● תשובה לרבינו שמואל ב"ר יוסףב"ר שלמיה מכת"י ● ספר התדיר - לרבינו משה ב"ר יקותיאל איש רומי למשפחת האדומים ● פסקי שכל טוב - לרבינו מנחם ב"ר שלמה ● תוספות חכמי אנגליה ● שיטה לחכמי איבר"א               ● שיטה קדמונית ● תשובות בעלי התוספות ● תשובות ופסקים לחכמי אשכנז וצרפת ● תוספות רבינו יהודה  - לרבינו יהודה ב"ר יצחק מפאריש הנקרא שיר ליאון ● תוספות הרשב"א - לרבינו שמשון ב"ר אברהם משאנץ ● תוספות שנץ ● קיצור משיטת שאנץ - לרבינו יצחק ב"ר אברהם - ריצב"א       ● שיטה לא נודע למי ● תוספות רבינו פרץ - לרבינו פרץ ב"ר אליהו מקורביל מבעלי התוספות             ● תשובות חכמי צרפת ולותיר ● תוספות לרבינו טורדוס ב"ר יצחק מגירונה ● תוספות לרבינו שמואל ב"ר יצחק ● שו"ת לקדמון אחד ● פסקי רבינו אביגדור צרפתי - לרבינו אביגדור ב"ר יצחק מבעלי התוספות ● פירוש רבינו יהודה ב"ר אלעזר הכהן ● תוספות טוך - לרבינו אליעזר מטוך          ● גליון תוספות - לרבינו אליעזר מטוך ● פירוש רבינו ברוך ב"ר שמואל ספרדי מארץ יון ● פסקי חזקה, פסקי נחלות, פסקי בכורה - לרבינו ברוך ב"ר שמואל ספרדי מארץ יון ● תוספות ישנים             ● ספר התרומות- לרבינו שמואל בן רבי יצחק הסרדי ● התרומה וסימני התרומה - לרבינו ברוך מגרמייזא ● חידושים לבן הרמב"ן ● חידושי רבינו דוד הכהן ● חידושי רבינו דוד  - לרבינו דוד ב"ר ראובן בונפיד ● תלמיד הרמב"ן ● שיטה לבעל הצרורות ● שו"ת מיוחסות לקדמון אחד מאיטליה ● הלכות לרבינו אברהם מטול ● התוספות שעל האלפס  - לרבינו משה ב"ר יו"ט מלונדרי"ש ● ספר כריתות - לרבינו שמשון ב"ר יצחק מקינון מבעלי התוספות ● חוקות הדיינים - לרבינו אברהם ב"ר שלמה טזראת תלמיד הרשב"א ● חידושי תלמיד הרשב"א ● פסקי תלמיד הרשב"א● חידושי תלמיד הרשב"א והרא"ש ● גבול מנשה - קובץ מתשובות קדמונים ● רבינו ברכיה מניקול - אחי רבינו אליהו מלונדריש ● קיצור הלכות הגט - לרבינו ברכיה מניקולא ● הבתים - לרבינו דוד ב"ר שמואל כוכבי מאיישטיילא ● תשובה לרבינו דוד מאישטיליא - בעל ספר הבתים מכת"י ● ספר אמרכל             ● עזרת נשים - לרבינו יעקב ב"ר משה מבוניולש ● איסור והיתר  - לרבינו יעקב ב"ר משה מבוניולש ● תשובות לרבינו יעקב ב"ר משה מבניולש ● חידושי המאירי - לרבינו מנחם ב"ר שלמה המאירי   ● מגן אבות- להמאירי ● חבור התשובה  - להמאירי● בית יד - להמאירי ● נוסח גט - להמאירי      ● תשובות חכמי פרובינציא ● פסקי הר"ש מלונדון ● עץ חיים - לרבינו יעקב ב"ר יהודה חזן מלונדרץ ● ספר האסופות - לרבינו אליהו ב"ר יצחק מקרקשונה תלמיד רבינו אליעזר מגרמייזא בעל הרוקח     ● בעלי אסופות- לרבינו יהודה ב"ר יעקב דלאטש ● פירוש רבינו יהודה אלמדארי - לרבינו יהודה ב"ר אלעזר הכהן ● פירוש רבינו ישמאל בן חכמון ● פירוש רבינו פרחיה - לרבינו פרחיה ב"ר נסים שהיה בסוף האלף החמישי במצרים ● פירוש קדמון - מבן דורו של רבינו פרחיה ● פירוש קדמון - מבית מדרשו של רבינו פרחיה ● פסקי רבינו יחיאל מפאריס - לרבינו יחיאל ב"ר יוסף מפאריס עם הוראות מרבני צרפת ● שיטה לתלמיד רבינו יחיאל מפאריס ● רבינו ירוחם- לרבינו ירוחם ב"ר משולם מארץ פרובינצה ● איסור והיתר  - לרבינו ירוחם ● ארחות חיים - לרבינו אהרן הכהן מלוניל, שהיה בזמן רבינו ירוחם ● הלכות ברכות - למהר"ם מרוטנבורג ● הלכות שמחות - למהר"ם מרוטנבורג ● תוספות מהר"ם מרונבורג ● שו"ת מהר"ם מרוטנבורג ● התשב"ץ- לרבינו שמשון ב"ר צדוק תלמיד המהר"ם עם הגהות רבינו פרץ ● הפרנס- לרבינו משה פרנס מרוטנבורג [עפ"י מהר"ם מרוטנבורג] ● על הכל - פסקי דינים למהר"ם מרוטנבורג קבצם תלמידו ר' משה שניאור מאיבור"א ● איסור והיתר - לרבינו שמואל תלמיד מהר"ם מרוטנבורג ● שערי דורא - לרבינו יצחק מדורא תלמיד מהר"ם מרוטנבורג עם הגהות מבעל תרומת הדשן ● תשובות מיימוניות - לרבינו מאיר הכהן תלמיד מהר"ם מרוטנבורג ● תשובות רבינו עזריאל ב"ר יחיאל - תלמיד מהר"ם מרוטנבורג      ● תוספות הרא"ש ● פסקי הרא"ש ● שו"ת הרא"ש ● שו"ת בהלכות שו"ב- לרבינו שבתאי ● שו"ת זכרון יהודה - לרבינו יהודה בן הרא"ש ● צידה לדרך - לרבינו מנחם ב"ר אהרן תלמיד רבינו יהודה בן הרא"ש ● שו"ת למפרש קדמון - בדיני שחיטה ובדיקה ● מצוות זמניות - לרבינו ישראל ב"ר יוסף הישראלי מטוליטולה, תלמיד הרא"ש ● פסקי רבינו יוסף - תלמיד רבינו שמואל הרואה תלמיד המהר"ם מרוטנבורג ● השלחן - לרבינו חייא ב"ר שלמה חביב מברצלונה, תלמיד הרשב"א ● צרור החיים - לרבינו חיים ב"ר שמואל מטולידו, תלמיד הרשב"א ● צרור הכסף - לרבינו חיים ב"ר שמואל מטולידו, תלמיד הרשב"א ● אהל מועד- לרבינו שמואל ב"ר שמואל ירונדי ● אבודרהם - לרבינו דוד ב"ר יוסף אבודרהם מאישביליה, תלמיד רבינו יעקב בעל הטורים ● הפרדס - לרבינו אשר ב"ר חיים נבי"ו, תלמיד רבינו יהודה בן הרשב"א ● הלכות ברכות לריטב"א ● שולחן של ארבע - לרבינו בחיי תלמיד הרשב"א ● כד הקמח - לרבינו בחיי תלמיד הרשב"א ● פירוש למסכת אבות - לרבינו בחיי תלמיד הרשב"א     ● שבילי אמונה - לרבינו מאיר אבן אלדבי בן בנו של הרא"ש ● כל בו ● מרדכי- לרבינו מרדכי בר הלל אשכנזי עם הגהות מהרמ"א ● ספר הנייר ● חידושי הר"ן - לרבינו נסים ב"ר ראובן ● שו"ת הר"ן ● נמוקי יוסף - לרבינו יוסף בר חביבא מברצלונה ● חידוש רבינו פרץ - לרבינו פרץ ב"ר יצחק הכהן חבירו של הר"ן ● שו"ת הריב"ש ● מהר"ם חלאווה - לרבינו משה חלאווה מזמן הר"ן והריב"ש              ● פירוש הרשב"ץ - לרבינו שמעון בר צמח דוראן ● מאמר חמץ לרשב"ץ - לרבינו שמעון בר צמח דוראן ● פירוש הגט, סדר נתינת הגט, פירוש הכתובה לרשב"ץ ● פסקי הרשב"ץ ● יבין שמועה - לרשב"ץ ● מאמר תקון סופרים - לרבינו שלמה ב"ר שמעון בר צמח דוראן ● שו"ת הרשב"ש- לרבינו שלמה ב"ר שמעון בר צמח דוראן ● אוריין תליתאי - לרבינו דוד אבן יחייא ● רבינו דוד ממודינה - תלמיד מהרי"ק ● ליקוטי גאונים- לרבינו יעקב פייתוסי ● ליקוטי ראשונים - הובאו במלאכת שלמה   ● קונדריסין - למשפטי החרם והנדוי והנזיפה ● תניא רבתי ● חידושי מהר"י בירב - לרבינו יעקב בירב ●ריקאנטי - לרבינו מנחם מריקאנטי ● האגודה - לרבינו אלכסנדר הכהן זויסלין מפרנקפורט     ● פירוש אגדות- לרבינו ידעיה הפניני ב"ר אברהם הברדש ● האגור  - לרבינו יעקב ברוך ב"ר יהודה לנדא ● מנורת המאור - לרבינו יצחק אבוהב ● פסקי מהרמ"ק - לרבינו מנחם קלויזנער ● פסקי מהרי"ח - לרבינו יחזקאל ממגדנבורג ● מחזור רומי ● שיטה מקובצת - לרבינו בצלאל אשכנזי ● כללי התלמוד - לרבינו בצלאל אשכנזי ● ליקוטי רבינו בצלאל אשכנזי ● הגהות לרבינו בצלאל אשכנזי    ● שו"ת רבינו יצחק דלאטש ● חידושי שיטות מכת"י ● דקדוקי סופרים - לפירוש רש"י ● בית אלוקים- לרבינו משה ב"ר יוסף מטראני ● חידושים לרבינו אברהם בן מוסא  

 

 

 

פרוייקט השו
Powered by Artvision | Truppo Websites