לשאלות ופרטים נוספים
פרוייקט השו

פרוייקט השו"ת בר אילן גירסה 27 רגילה ללא אנציקלופדיה תלמודית - 1690 ש"ח

פרוייקט השו"ת בר אילן גירסה 27 רגילה ( ללא אנציקלופדיה תלמודית )
רשימת כל הספרים במאגר
Ø            תנ"ך
Ø            משנה
Ø            תוספתא
Ø            מסכתות קטנות
Ø            תלמוד בבלי
Ø            תלמוד ירושלמי (וילנא)
Ø            תלמוד ירושלמי (ונציה)
Ø            מדרשי הלכה l מכילתא דרבי ישמעאל l מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי l ספרא l ספרי במדבר l ספרי זוטא l ספרי דברים l מדרש תנאים לדברים
Ø            מדרשי אגדה
l אגדת בראשית l אוצר המדרשים l איכה רבה l אסתר רבה l במדבר רבה l בראשית רבה l בראשית רבתי l ברייתא דמלאכת המשכן l בתי מדרשות l דברים רבה l ויקרא רבה l ילקוט שמעוני על התורה l מגילת תענית l מדרש אגדה l מדרש זוטא l מדרש ילמדנו l מדרש משלי l מדרש שמואל l מדרש תהלים l מדרש תנחומא l משנת רבי אליעזר l סדר עולם רבה l ספרי דאגדתא על אסתר – מדרש אבא גוריון l ספרי דאגדתא על אסתר - מדרש פנים אחרים l פסיקתא דרב כהנא l פסיקתא זוטרתא l פסיקתא רבתי l פרקי דרבי אליעזר l פתרון תורה l קהלת רבה l קטעי מדרשים מן הגניזה (מאן) l רות רבה l שיר השירים רבה lשכל טוב l שמות רבה l תנא דבי אליהו
Ø            זוהר ומפרשיו
l זוהר l זוהר מהדורת הסולם l פירוש הסולם
Ø            גאונים
l החילוקים l הלכות גדולות l הלכות קצובות l המקח והממכר l המשכון l משפטי הלוואות l משפטי התנאים l משפטי שבועות l סדר רב עמרם גאון l שאילתות דרב אחאי l השטרות (לרה"ג) l תשובות הגאונים - גאוני מזרח ומערב l תשובות הגאונים - גאונים קדמונים l תשובות הגאונים - שערי צדק l תשובות הגאונים – הרכבי l תשובות הגאונים – מוסאפיה (ליק) l תשובות הגאונים – שערי תשובה (איי הים) l תשובות הגאונים (קורונל) l תשובות הגאונים החדשות - עמנואל (אופק) l תשובות רב נטרונאי גאון - ברודי (אופק)
Ø            מפרשי תנ"ך
l אבן-עזרא l אברבנאל l אדרת אליהו l אור החיים l אלשיך l אמת ליעקב l אפריון l [רבינו] בחיי l בית הלוי l בית יוסף להבה l בכור שור l בעל הטורים l דעת זקנים מבעלי התוספות l הדר זקנים l הכתב והקבלה l העמק דבר (כולל "הרחב דבר") l חומת אנךl חזקוני l חידושי הגרי"ז l ר' חיים פלטיאל l חנוכת התורה l יוסף תהלות l כלי יקר l מלבי"ם l מנחת שי l מעשי ה' l מצודת דוד l מצודת ציון l משיבת נפש l משך חכמה l נחל אשכול l נחל קדומים l נחל שורק l נחלת יעקב l ספורנו l עקידת יצחק  l  פני דוד l פנים יפות lפענח רזא l צוארי שלל l צרור המור l רא"ש l ראשון לציון (נ"ך) l רבינו יונה (משלי) l  רד"צ הופמןl רד"ק l ריב"אl רינה של תורה l ריקאנטי l רלב"ג (נ"ך) l רמב"ן l רשב"ם l רש"ר הירש l שיר מעון l שלל דוד l שפתי כהן l תולדות יצחק l תורה תמימה  l תורת משה l תיבת גמא l תרגום אונקלוס l תרגום המיוחס ליונתן – תורה l תרגום יונתן נביאים l תרגום ירושלמי
Ø            רש"י ומפרשיו
l רש"י l גור אריה l דברי דוד l מזרחי (רא"ם) l ר' עובדיה מברטנורא (עמר נקא) l שפתי חכמים
Ø            מפרשי המשנה ומדרשי הלכה
l אליהו רבא l הון עשיר l חידושי מהרי"ח l יש סדר למשנהl  מלאכת שלמה l  משנה אחרונה l  משנה ראשונה  l ר' עובדיה מברטנורא l ראב"ד l רא"ש l רב האי גאון l רז"ה l ריבמ"ץ l רמב"ם l ר"ש l שושנים לדוד l שנות אליהו l תוספות אנשי שם l  תוספות חדשים l תוספות יום טוב l תוספות ר' עקיבא איגר l תוספות ראשון לציון l תפארת ירושלים l תפארת ישראל l קרבן אהרן על הספרא
Ø            ראשונים ופוסקים על הש"ס
l רש"י l תוספות l תוספות רי"ד l חידושי הרמב"ן l חידושי הרשב"א l חידושי הריטב"א l  חידושי הריטב"א [מיוחס לו] (בבא מציעא)  l חידושי הר"ן l חידושי הר"ן [מיוחס לו] (שבת) l בית הבחירה מאירי l שיטה מקובצת l מרדכי l ר' אברהם אב"ד l ר' אברהם מן ההר l האגודה l ר' אליעזר מטוך l ר' אשר מלוניל l הגהות ר' בצלאל אשכנזי l ר' ברוך הספרדי l רבינו גרשום l רבינו חננאל l ר' חננאל בר' שמואל l יד רמ"ה (סנהדרין, בבא בתרא) l ר' יהודה הכהן l ר' יהודה מבירינא l ר' יהודה מפאריש l ר' יחזקיהו ממגדיבורג l ר' יצחק אבן גיאת l ר' יצחק קרקושא l מהר"ם חלאווה l ר' מנדל קלויזנר l רב ניסים גאון l ספר הישר לרבינו תם (חלק החידושים) l עליות דרבינו יונה l פסקי תוספות l ר' פרחיה l ראב"ד (תמיד) l רא"ה (ברכות, סוכה, תענית, כתובות, קידושין, עבודה זרה) l רא"ש (פירוש לש"ס) l ר"י מיגאש l ריא"ז (פסקים) l ריא"ז (קונטרס הראיות) l ריבב"ן l ריב"ן l רי"ד (פסקים) l הר"ן (נדרים) l ר"ש משנץ l רשב"ם (ערבי פסחים, בבא בתרא) l שיטה לחכמי איוורא l תוספות הרא"ש l תוספות ישנים תוספות l תוספות מהר"ם מרוטנבורג l תוספות רבינו שמואל l תלמיד הרמב"ן l תלמיד הרשב"א l תלמיד ר"י הזקןl תלמיד ר"ת
ראשונים לא ידועים l אחד מגדולי הראשונים l בן דורו של ר' פרחיה l פירוש קדמון l פירוש קדמון מבית מדרשו של ר' פרחיה
Ø            רי"ף ונושאי כליו
l רי"ף l רמב"ן (בכורות, חלה) l בעל המאור l ספר הצבא לרז"ה l כתוב שם לראב"ד l מלחמת ה' l השגות הראב"ד l ספר הזכות l רבינו יהונתן l רבינו יונה (ברכות) l ר"ן l נימוקי יוסף l מהרי"ט אלגאזי
Ø            רא"ש ונושאי כליו
l רא"ש l קיצור פסקי הרא"ש l הגהות אשרי l פלפולא חריפתא l תפארת שמואל l קרבן נתנאל l דברי חמודות l מעדני יום טוב
Ø            ספרי אחרונים על הש"ס
l אמת ליעקב l באר שבע l בית יעקבl בית מאיר l בכור שור l ברוך שאמר l גבורת ארי l גידולי שמואל l גליון הש"ס l גליון מהרש"א l גרש ירחים  l דברי מלכיאל l הערות הגרי"ש אלישיב  l הפלאה l זרע יצחק l חידוד הלכותl חידושי בן המהר"ל l חידושי ברוך טעם l חידושי הגר"ח l חידושי הגרי"ז l חידושי המהרי"ט l חידושי המהר"ל l חידושי הרי"מ l חידושי ושיעורי ר' ברוך בער l חידושי ר' מאיר שמחה l חידושי ר' נחום l חידושי ר' שמואל l חידושי ר"ש שקופ l חזון איש (לחיפוש לבד) l חכמת שלמה l חפץ ה l חשק שלמה l חתם סופר l טורי אבן l יום תרועהl ים של שלמה l ירח האיתנים l כפות תמרים l לבוש מרדכי l מגיני שלמהl מהר"י בירב l מהר"ם בנעט l מהר"ם מלובלין l מהר"ם שיף l מהר"ם שיק l מהר"ץ חיות l מהרש"א l מצפה איתן l המקנה l מראה כהן l מראית העין l מרומי שדה l משמרות כהונה l נחלת דוד l עוד יוסף חי l עצמות יוסף l ערוך לנר l פורת יוסף l פני יהושע l פני שלמה l פרחי כהונה l פתח עינים l צל"ח השלם l קובץ הערות l קובץ שעורים l קרן אורה l ראש יוסף l ראשון לציון l רבי עקיבא איגר l רשימות שיעורים (רי"ד סולובייצ'יק) l רש"ש l שבת של מיl שלמי נדרים l שלמי תודה l שעורי הרב (סולובייצ'יק) l שעורי ר' דוד l שעורי ר' נחום l שיעורי ר' שמואל l שער יוסף l שפת אמת l שרידי אש l תוספות יום הכיפורים l תורת גיטין l תורת חיים l תפארת יעקב על גיטין
Ø            מפרשי הירושלמי
l קרבן העדה l שיירי קרבן l פני משה l מראה הפנים l רידב"ז l תוספות הרי"ד
Ø            ביאורים וליקוטים (על הבבלי והירושלמי)
l דף על הדף l חברותא – ביאור התלמוד הבבלי l חשוקי חמד l ידיד נפש – ביאור התלמוד הירושלמי l עלי תמר – על הירושלמי
Ø            ספרי הלכה ומנהג - ראשונים
l אבודרהם l האגור l אהל מועד l אור זרוע l האורה l אורחות חיים l איסור והיתר הארוך l איסור והיתר לרש"י l איסור משהו לראב"ד l האשכול l בדיקת הסכין לר' יונה l בדיקת הריאה לר' יונה l בעלי הנפש לראב"ד (עם השגות הרז"ה) l ברכות מהר"ם מרוטנבורג l דינא דגרמי l דרשה לפסח לרוקח l דרשה לראש השנה לרמב"ן l דרשות מהר"ח אור זרוע l הגדה של פסח לריטב"א l הגדה של פסח לרשב"ץ l הלכות ברכות לריטב"א l הלכות לולב לראב"ד l הלכות לולב לראב"ד – השגות הרמב"ן l הלכות נידה לרמב"ן l הלכות ספר תורה (גנזי מצרים) l הלכות הרי"ץ גיאת l הלכות שמחות l המספיק לעובדי השם l ספר חסידים l כלבו l כללי נדה לרא"ה l כפתור ופרח l ל"ו שערים l לקוטי הפרדס לרש"י l לקט יושר l מאמר חמץ לרשב"ץ l מגן אבות (למאירי) l מהר"י ווייל l מהרי"ל (מנהגים) l מחזור ויטרי l המחכים l המכריע l מנהגי מרשלייאה l המנהגות l מנהגים (ר' זלמן יענט) l מנהגי מהר"ש l מנהגים - מהר"ם מרוטבורג l מנהגים (חילדיק) l מנהגים (טירנא) l מנהגים ישנים מדורא l מנהגים (קלויזר) l המנהיג l משפט החרם l הנייר l נימוקי ר' מנחם מירזבורק l סדר טרוייש l הסדרים לרש"י l סידור רש"י l ספר מצוות זמניות l ספר השולחן l ספר הפרדס l עבודת הקודש לרשב"א l עזרת נשים l העיטור l העיתים l על הכל l פירושי סידור התפילה לרוקח l פסקי חלה לרשב"א l פסקי ר"י מפאריש l הפרנס l צרור הכסף l קרית ספר למאירי l ראבי"ה l ראב"ן l רבינו ירוחם – תולדות אדם וחוה l רבינו ירוחם – מישרים l הרוקח [הגדול] l ריקאנטי l שבלי הלקט l שער המים לרשב"א l שערי דורא (עם ההגהות, מבוא שערים, מקורות וציונים) l תורת האדם l תורת הבית l תמים דעים l התרומה l התרומות (עם גידולי תרומה) l תשב"ץ קטן
Ø            ספרי הלכה ומנהג – אחרונים
l אור חדש l איסור והיתר למהרש"ל l ארחות חיים l דרך החיים l הנהגות ופסקים (הגרי"ח זוננפלד) l ויכוח מים חיים l זכרון משה l טיב גיטין (מודעי) l יוסף אומץ l יוסף בסדר l ילקוט יוסף – קיצור שולחן ערוך (מהדורת תשס"ו) l ילקוט יוסף כולל הערות (קיצור שולחן ערוך, או"ח, ביקור חולים, אבילות, שובע שמחות, חינוך קטן ובר מצוה, דינים לאשה ולבת) l כף אחת l לדוד אמת l מורה באצבע l מטה משה l מנהגי מצרים l מעשה רב l סדר ברכות l סנסן ליאיר l ערוך השולחן העתיד l פסח מעובין l פתחי חושן (הלוואה, אבידה ומציאה, פקדון ושאלה, שכירות, גניבה, אונאה, נזיקין, שותפים, מצרנות, קניינים, ירושה, אישות, עדות, שטרות) lצפורן שמיר l קשר גודל  l קיצור שולחן ערוך lשומר ישראל l תורת האשם  l תורת חטאת (עם פירוש מנחת יעקב)
ספרי בעל חיי אדם l בינת אדם l זכרו תורת אדם l חיי אדם l חכמת אדם l נשמת אדם l שערי צדק l בן איש חי
Ø            ספרי מצוות - ראשונים
l רס"ג l הגר"י פערלא לרס"ג l ספר המצוות לרמב"ם עם השגות הרמב"ן (כולל: מגילת אסתר, לב שמח, מרגניתא טבא) l יראים l סמ"ג l סמ"ק l החינוך l חרדים l מנחת חינוך l כללי המצוות
Ø            ספרי מחשבה ומוסר- ראשונים
l אגרת הקודש לרמב"ן l אגרת הרמב"ן l אגרת השמד l אגרת תחית המתים l אגרת תימן l אורחות חיים לרא"ש l אורחות צדיקים l האמונה והבטחון l האמונה הרמה l אמונות ודעות l הגימטריאות l דרשות הר"ן l דרשות ר"י אבן שועיב l חובות הלבבות l חיבור התשובה למאירי l יסוד התשובה l יסוד מורא l היראה l ישועות משיחו l כד הקמח l הכוזרי l מבחר פנינים l מורה הנבוכים l מלמד התלמידים l מנורת המאור l מעייני הישועה l המשלים l משמיע ישועה l סודי רזיי l ספר השם l העיקרים l שלחן של ארבע l שערי תשובה l תורת המנחה l תיקון מידות הנפש
Ø            ספרי מחשבה ומוסר - אחרונים
l אגרת הגר"א l אור ישראל l אורות התשובה l ביאור המבי"ט ל"פרק שירה" l בית אלוקים למבי"ט l דברי אמת l דעת חכמה ומוסר l ווי העמודים l חכמה ומוסר l כוכבי אור l לב דוד l מבחר פנינים l מגיד מישרים l מעלות התורה l מתן תורה l נטריקן l נפש החיים l סדר היום l פלא יועץ l שבט מוסר l שיעורי דעת l שני לוחות הברית l תומר דבורה
ספרי המהר"ל
l אור חדש l באר הגולה l גבורות ה' l דרך חיים l חידושי אגדות לבבלי l נצח ישראל l נר מצוה l נתיבות עולם l תפארת ישראל
ספרי הרמח"ל
l דעת תבונות l דרך ה' l דרך חכמה l דרך עץ חיים l דרך תבונות l מאמר הגאולה l מאמר החכמה l מאמר על ההגדות l מאמר העיקרים l מסילת ישרים
ספרי החפץ חיים
l אגרות ומאמרים l אהבת חסד l אהבת ישראל l גדר עולם l דבר בעתו l זכור למרים l חובת השמירה l חומת הדת l חפץ חיים l טהרת ישראל l כבוד שמים l ליקוטי אמרים l מחנה ישראל l נדחי ישראל l ספר המצוות הקצר lצפית לישועהl קונטרס מדות ומשקלות l קונטרס נפוצות ישראל l שם עולם l שמירת הלשון l שפת תמים l תורה אור l תורת הבית l תפארת אדם
Ø            פירושים על מסכת אבות
l מגן אבות לרשב"ץ l מרכבת המשנה l פרקי משה l רבינו יונה  l רש"י
Ø            רמב"ם
Ø            מפרשים וחיבורים על הרמב"ם
 lאבן האזל l אבן ישראל l אבני שהם l אברהם יגל l אגרות הרמ"ה l אדמת יהודה l אהל יוסף l אהל יצחק l אהלי יאודה l אהלי יהודה l אהלי יצחק l אוצר המלך l אור גדול l אור הישר l אור יקרות l אור פני משה l אור שמח l אורח מישור l אם הבנים l אם הדרך l אמר יוסף l אמרי אמת l ארץ יהודה l אשדות הפסגה l אשר לשלמה l באר אברהם l באר אליעזר l באר יהודה l בארות המים l ביאור חדש מספיק l בגדי ישע l בד קדש l בינה לעיתים l בית אב l בית אבי גדר l בית אל l בית המלך l בית הרואה l בית ישחק l בית לוי l בית מועד l בן אברהם l בן אריה l בן ידיד l בן הרמה l בן שלמה l בני אהובה l בני בנימין l בני דוד l בני חיי l בני יוסף l בני שמואל l בקע לגולגולת l ברכת אברהם l בתי כהונה l גופי הלכות l גור אריה l גושפנקא דמלכא l גירסא דינקותא l דברי חן l דבר המשפט l דברי תורה l דברי ירמיהו l דברי שאול עדות ביוסף l דברים נחמדים l דבש תמר l דובר מישרים l די השב l דין אמת l דרך אמונה l דרך המלך l דרכי שלום l דת אש l הגהות דרך המלך  l הגהות מיימוניות  lהד משה l היכל מלך l הליכות אליהו l הליכות עולם קטן l הלכה למשה l המאיר לארץ l הר המור l הר המוריה l וזאת ליהודה l ויקח אברהם l זבחים שלמים l זיו משנה l זכור לאברהם l זכותא דאברהם l זכר ישעיהו l זכרון יעקב l זכרון מלך l זרע אברהם l זרע יצחק l חדות יעקב l חוקי חיים l ר' חיים הלוי l חיים ומלך l חלק יעקב l חלקו של יוסף l חסד לאברהם l חסדי יהונתן l חק נתן l חשק שלמה l טורי אבן l יד המלך l יד יצחק l יד יעב"ץ l יד שלמה l ידי אליהו l ידיו של משה l יוסף חי l יכהן פאר l ימי שלמה l יצחק ירנן l יקר תפארת l ישועה בישראל l ישועות מלכו l ישמח ישראל l יתר הבז l כבוד יו"ט l כסף משנה l כפי אהרן l כרוב ממשח l כרם חמד l כתונת יוסף l כתר המלך l כתר תורה l לחם משנה l לב מבין l לב שלם l לבב דוד l לחם אבירים l לחם יהודה l לחם שמים l לי לישועה l לקוטי שלמה l לשד השמן l לשון ערומים l מאמר המלך l מאמר מרדכי l מגדל עוז l מגדל חננאל l מגיד משנה l מגן שאול l מהרא"ך l מהר"י קורקוס l מהרי"ק l מהר"ם פדואה l מוסר השכל l מוסר ודעת l מזל שעה l מחנה אפרים l מחנה דן l מחנה יהודה l מחנה ישראל l מטה אפרים l מטה אשר l מים חיים l מים שאל l מירא דכייא l מכתם לדוד l מלאכת שלמה l מלך שלם l מלכי בקדש l מעשה נסים l מעשה רב l מעשה רקח l מעשי למלך l מצא חן l מקורי הרמב"ם לרש"ש l מקראי קודש l מראה הנוגה l מרכבת המשנה l מרפא לשון l משנה כסף l משנה לחם l משנה למלך l משנה למלך אחרון l שרת משה l נאוה קדש l נאם דוד l נוה צדק l נוה שלום l נחל איתן l נתיב מאיר l סדר הלכה l סדר משנה l סוכת דוד l ספר המנוחה l עבודת הלוי l עבודת המלך l עדות ביהוסף l עזוז חיל
l עין אליעזר l עין ימין l עין מאיר l עין תרשיש l עיני אברהם l עיני דוד l עמק המלך l עץ החיים l פארי הלכות l פני המלך l פקודת המלך l פרי האדמה l פרי הארץ l פרי חדש l פרי עץ חיים l פרשת הכסף l פתח הבית l צדקה לחיים l צור תעודה l ציוני מהר"ן l צמח דוד l צפנת פענח l צרור החיים l צרור הכסף l קדושת יו"ט l קהלת יעקב l קול בן לוי l קול יעקב l קרבן אשה l קרבן חגיגה l קרית מלך l קרית מלך רב l קרית ספר l ראשון לציון l רדב"ז l רוח אליהו l שארית יעקב l שארית נתן l שביתת יום טוב l שדה הארץ l שהם וישפה l שולי הגליון l שופריה דיעקב l שו"ת ברוך השם l שו"ת הרדב"ז l שו"ת הרמב"ם l שו"ת ר"א בן הרמב"ם l שו"ת ר' יהושע הנגיד l שו"ת חד מקמאי l שלל דוד l שלמי ירוחם l שלמי תודה l שם יוסף l שמחת עולם l שמן המשחה l שער המלך l שער יאודה l שערי דעה l שערי שמים l שקל הקודש l שרשי הים l שתי ידות l תבואת יקב l תבואת שמש l תבונה l תורת משה l תירוש ויצהר l תפארת מנחם l תקנת עזרא l תשובה מיראה
Ø            טור
Ø            מפרשי הטור
l בית יוסף l דרכי משה הקצר l פרישה l דרישה l ב"ח l כנסת הגדולה l שייר כנסת הגדולה l הארוך מש"ך l מור וקציעה
Ø            שולחן ערוך
Ø            מפרשים וחיבורים סביב שולחן ערוך
l אבן העוזר (או"ח) l אבני מילואים l אורים ותומים l אליה זוטא l אליה רבה l אשל אברהם (אופנהיים – או"ח) l אשל אברהם (בוטשאטש) l באר היטב l בגדי ישע l ביאור הגר"א l ביאור הלכה l ביכורי יעקב l בית הילל (יו"ד) l בית מאיר l בית שמואל l ברכי יוסף (או"ח) l גליון מהרש"א (יו"ד) l דגול מרבבה (או"ח, אה"ע) l דף אחרון לט"ז l דרכי תשובה l הפלאה - קונטרס אחרון l חוות דעת l חכמת שלמה (או"ח, אה"ע) l חלקת מחוקק l חק יעקב (לפסח) l חתם סופר (או"ח) l ט"ז l טיב קידושין l יד אפרים (או"ח, יו"ד) l כנפי יונהl כרתי ופלתי l לבוש l לבושי שרד (או"ח) l לחם רב l מאמר מרדכי l מגן אברהם l מגן גיבורים (שלטי גיבורים, אלף המגן) l מהר"ם בנעט l מחזיק ברכה l מחצית השקל l מקור חיים l המקנה - קונטרס אחרון l מראות הצובאות l משובב נתיבות l משנה ברורהl נחל יצחק l נחלת צבי (או"ח) l נתיב חיים l נתיבות המשפט l נקודות הכסף l סדרי טהרה ושיורי הרה l סמ"ע l ספר המדע l עולת שבת l עולת תמיד l עזר מקודש l עטרת זקנים l עטרת צבי l עקרי הד"ט l ערוך השולחן l ערך לחם (או"ח, יו"ד) l פסקי תשובות l פרי חדש l פרי מגדיםl פתחי תשובה l קונטרס אחרון לש"ך l קונטרס הספיקות l קצות החושן l ראשון לציון l רבי עקיבא איגר l שולחן ערוך הרב l שי למורה l ש"ך l שער הציון l שער משפט ושער דעה l שערי תשובה l תורת השלמים l תפארת יעקב l תפארת למשה l תרומת הכרי
Ø            ספרי מערכות ועניינים
l אגלי טל l אמרי בינה l אמרי משה l אפיקי ים l אתוון דאורייתא l בית יצחק l בכורי יוסף l בית נאמן l ברוך טעם l גינת ורדים l דבר אברהם l דברי יחזקאל l זרע אברהם l חידושי הגרי"ד l לקח טוב l מקדש דוד l מרחשת l משאת המלך l משכנות הרועים l סדר הזמנים l עמוד הימיני l עמודי אש l שב שמעתתא l שושנת העמקים l שערי יושר l תורת הארץ l תקפו כהן
Ø            ספרי חסידות
l אגרא דכלא l אגרא דפרקא l אוהב ישראל l אור המאיר l אור זרוע לצדיקl אלפא ביתא l אמרי אמת l באר מים חיים l בן פורת יוסף l בני יששכר l בעל שם טוב l ברכת שלום - שמעתי l בת עין l דברי חלומות l דברי סופרים l דגל מחנה אפרים l דובר צדק l דרך פקודיך l יושר דברי אמת l ישראל קדושים l כתונת פסים l לבושי צדקה l ליקוטי מאמרים l ליקוטי מהרי"ל l ליקוטי מוהר"ן l מאור ושמש l מאור עינים l מגילת סתרים l מחשבות חרוץ l מנחם ציון l מראה יחזקאל l משיב הטענה l משיב צדק l נועם אלימלך l סידורו של שבת l ספר הזכרונות l עבודת ישראל l ערבי נחל l פוקד עקרים l פרי צדיק l צדקת הצדיק l צוואת הריב"ש l צפנת פענח l קדושת לוי l קול שמחה l קומץ המנחה l רסיסי לילה l שארית ישראל l שיחת מלאכי השרת l שם משמואל l שפת אמת l שפתי צדיקים l תולדות יעקב יוסף l תורת אמת l תורת המגיד l תניא l תפארת שלמה l תקנת השבין
Ø            ספרי שאלות ותשובות (שו"ת) - ראשונים
l בעלי התוספות l ברכת אברהם l זכרון יהודה l חזה התנופה l חכמי פרובינציא l יכין ובועז l מהר"ח אור זרוע l מהר"י ברונא l מהר"י ווייל l מהר"י מינץ l מהרי"ל l מהרי"ק l מהר"ם חלאווה l מהר"ם מינץ l מהר"ם מרוטנבורג (פראג, קרימונה, לבוב, ברלין, סיני וליקוטים) l מהר"ם מרוטנבורג וחבריו l מן השמים l מעשה נסים
l ספר הישר l ראב"ד l רא"ש l רבי אברהם בן הרמב"םl רבינו גרשום מאור הגולה l ר"י מיגאש l ריב"ש l רי"ד l ריטב"א l רי"ף l רמב"ם (שו"ת) l רמב"ן l ר"ן l רשב"א (א-ז) l רשב"א המיוחסות לרמב"ן l רשב"ש l רש"י l תרומת הדשן (שו"ת, פסקים וכתבים) l תשב"ץ (א-ג, חוט המשולש)
Ø            ספרי שאלות ותשובות (שו"ת) - אחרונים
l אבן השוהם l אבני האפוד (חלק א) l אבני מלואים l אבני נזר (א-ד) l אבני שיש (א-ב) l אבקת רוכל l אגודת אזוב (ג' חלקים) l אגרות מלכים l אגרות משה (א-ט) l אדמו"ר הזקן l אדמת קודש (חלק א') l אוהב משפט l אור לציון (א-ד) l אור שמח l אורח משפט l אחיעזר (א-ג) איש מצליח (א,ג) l איתן האזרחי l אמונת שמואל l אמרי אש l אמרי בינה l אמרי יושר (א-ב) l אמרי משה l אמת ליעקב l אפרקסתא דעניא (א-ד)l אשר לשלמה l באר דוד l באר יצחק l באר משה (ירושלימסקי) l באר משה (שטרן) (א-ח) l באר שבע l ב"ח l ב"ח החדשות l בית אפרים l בית הלוי (א-ג)l בית יהודה l בית יוסף l בית יצחק l בית מאיר l בית מרדכי (א-ב) l בית רידב"ז l בית שלמה (או"ח, יו"ד) l בית שערים l בן ימין l בנימין זאב l בנין עולם l בנין ציון l בעי חיי l בצל החכמה (א-ו) l בצלאל אשכנזי l גבורת אנשים l גור אריה יהודא l גינת ורדים l גבורות יצחק l דברי חיים (א-ד) l דברי חכמים l דברי יוסף l דברי יציב (ז' חלקים) l דברי מלכיאל (א-ז) l דברי משה l דברי ריבות l דברי שלום (י' חלקים) l דובב מישרים (א-ד) l דעת כהן l דרכי נועם l האלף לך שלמה l הגם שאול l היכל יצחק (ג' חלקים) l הלכות קטנות l הר צבי (ד' חלקים) l הרי בשמים (א-ה) l וזאת ליהודה l וידבר דוד l ויען יוסף l ויקרא אברהם l וישב הים (א-ג) l זבחי צדק l זית רענן (א-ב) l זכר יצחק l זכרון יוסףl זכרון משה l זקן אהרן (א-ב) l זרע אברהם l חדוות יעקב (א-ב) l חדושי הרי"מ l חוות יאיר l חוט המשולש (א-ג) l חוט השני l חזון נחום l חיד"א l חיים ביד l חיים שאל (א-ב) l חינוך בית יהודא l חכם צבי l חלקת יעקב (ג' חלקים) l חשב האפוד l חתם סופר (י' חלקים) l טוב עין l יביע אומר (א-י) l יד אליהו l יד אפרים l יד חנוך l יהודה יעלה (א-ג) l יוסף אומץ l ר' יוסף ן' עזרא l יורו משפטיך ליעקב l יחוה דעת (א-ו) l יחל ישראל (א-ג) l ר' יעקב ריישר l ר' יצחק אלחנן l יש מאין l ישועות יעקב l ישועות מלכו l ישכיל עבדי (א-ג) l ישמח לבב l כנסת הגדולה l כתב סופר (ד' חלקים) l לב דוד l לבוש מרדכי l לבושי מרדכי l להורות נתן (א-טז) l לחם רב l מאמר מרדכי (א-ד) l מבי"ט (א-ג) l מגדנות אליהו (א-ד) l מגן שאולl מהרא"ש l מהר"י בי רב l מהר"י בן לב (א-ד) l מהר"י הלוי ● מהר"י לבית לוי l מהר"י קצבי l מהרי"א הלוי (א-ב) l מהרי"ט (א-ב)l  מהרי"ט החדשים l מהריט"ץ l מהריט"ץ החדשות l מהרי"ף l מהרי"ק החדשים l מהרלב"ח l מהר"ם איררהl מהר"ם אלשיך l מהר"ם אלשקר l מהר"ם גלאנטי l מהר"ם כץ l מהר"ם מלובלין l מהר"ם פדובה l מהר"ם שיקl מהר"ש לאנייאדו החדשות l מהר"ש לבית לוי l מהרשד"ם (א-ג) l מהרש"ך (א-ד) l מהרש"ל l מהרש"ם (א-ז) l מוצל מאש (ר' חיים אלפנדרי) l מוצל מאש (ר' יעקב אלפנדרי) l מור ואהלות l מזכרת משה l מחנה ישראל (חלק ב) l מים חיים (א-ג) l מים עמוקים (א-ב) l מכתם לדוד l מלמד להועיל l מנחת אלעזר (א-ה) l מנחת יצחק (א-י) l מנחת שלמה (א-ג) l מעיל צדקה l מענה אליהו l מפענח נעלמים l מראה יחזקאל l משאת בנימין l משאת משה l משה ידבר l משיב דבר (א-ד) l משנה הלכות (א-יט) l משנה שכיר (או"ח א-ב) l משנת רבי אהרן (א-ב) l משפט כהן l משפטי עוזיאל (א-ד) l משפטי שמואל l משפטים ישרים l נבחר מכסף l נודע ביהודה (א-ב) l נחלת שבעה (שטרות ושו"ת) l נחלת אבות l נכח השולחן l נושא האפוד l נשמת חייםl עבודת הגרשוני l עוגת אליהו l עוללות הכרם l עונג יו"ט l עזרת כהן l עזרת מצר l עטרת פז (א-ג) l עין יצחק (א-ב) l עמק הלכה (א-ב) l עשה לך רב (א-ט) l פאר אהרן l פנים מאירות (א-ג) l פסקי עוזיאל בשאלות הזמן l פעולת צדיק (א-ג) l פרח שושן l פרחי כהונה l פרי יצחק l צדקה ומשפט (א-ב)l ציץ אליעזר (א-כב) l צמח יהודה (ג,ד,ה) l צמח צדק (לובאוויטש) (א-ה) l צמח צדק (הקדמון) l קובץ תשובות הרב אלישיב l קול אליהו l קול מבשר (א-ב) l קנה בשם (א-ד) l ראנ"ח l רא"ם l רב פעלים (א-ד) l רב"ז (א-ג) l רבי עזריאל הילדסהיימר (א-ב) l רבי עקיבא איגר (ז' חלקים) l רבי ראובן רפפורט l רביד הזהב l רבינו חיים כהן l רבינו יוסף מסלוצק l רדב"ז (א-ח) l רד"ך l הרד"ל l רמ"א l רמ"ז l רמ"ע מפאנו l שאגת אריה l שאגת אריה החדשות l שאילת דוד l שאילת יעבץ (א-ב) l שארית יוסף l שבות יעקב (א-ג) l שבט הלוי (א-יא) l שבט סופר l שואל ומשיב (א-ו) l שואל ונשאל (א-ה) l שופריה דיעקב (א-ג) l שיבת ציון l שיח יצחק l שלמת חיים l שמחת כהן l שער אפרים l שער יוסף l שערי עזרה l שפת אמת (ליקוטים) l שרידי אש (א-ב) l שתי הלחם l תורה לשמה l תורת אמת l תורת חיים (גרי"ח זוננפלד) l תורת חיים (מהרח"ש) (ד' חלקים) l תורת חסד (א-ב) l תורת יקותיאל l תורת משה l תנא דבי אליהו l תשובה מאהבה (חלק א) l תשובות והנהגות (א-ה)
Ø            פסקי דין רבניים
l אוסף פסקי דין של הרבנות הראשית לישראל, בית הדין הגדול לערעורין  l משפטי שאול l פסקי דין – ירושלים (א-יד) l פסקי דין רבניים (א-כב) l פסקי דין רבניים מתוך המאגר המקוון l  שורת הדין (א-יז)
Ø            דרשות ודרושים
l אהבת דוד l אהבת ציון l איתן האזרחי l אמרי בינה l בינה לעתים l בית ישראל l ברית שלום l דברים אחדים l דרושי הצל"ח l דרשות מהר"י מליסא l הקשורים ליעקב l חדרי בטן l ילקוט חדש l יערות דבש l כסא דוד l מהר"ם בנעט l מלכי יהודה l משנה שכיר l עט רצון l פרשת דרכים l ראש דוד l רוח חיים l שארית ישראל l שכחת לקט
Ø            ספרי כללים וסדר הדורות
l אגרת רב שרירא גאון l ארעא דרבנן l גופי הלכות l דבש לפי l הליכות עולם l יד מלאכי l ספר יוחסין l ספר הכריתות l מבוא התלמוד לר' יוסף בן עקנין l מבוא התלמוד לר' שמואל הנגיד l מדבר קדמות l סדר תנאים ואמוראים l עין זוכר l ערכי תנאים ואמוראים l קהלת יעקב: לשון תורה, לשון חכמים, לשון בני אדם, מידות חכמים, תוספת דרבנן l קורא הדורות l של"ה – כללי התלמוד l שם הגדולים
Ø            אנציקלופדיה תלמודית (בגירסת פלוס בלבד)
l כרכים א-מ כולל הערות, מפתח עניינים ומפתח מקורות לתלמוד הבבלי
Ø            אנציקלופדיות שונות
l מושגים תלמודיים l תנאים ואמוראים – ביוגרפיות l   תנאים ואמוראים – קשרים l מנהגי החגים l  לעזי רש"י

ספרי מוסר ומחשבה
● יסוד התשובה (לרבינו יונה) ● תומר דבורה   ● שבט מוסר   ● נטריקן (לפרי מגדים)   ● מעלות התורה   
● פלא יועץ   ● אור ישראל    ● דברי אמת   ● חכמה ומוסר  ● דעת חכמה ומוסר  ● כוכבי אור  ● שיעורי דעת 
● אגרת הרמב"ן  ● אגרת הגר"א    ● אורות התשובה  ● מתן תורה   ● ברכת שלום - שמעתי  


מבחר מאמרים סרוקים מתוך מאות כתבי עת וקבצים תורניים (כ-19,750 מאמרים)

 

● מפתח נושאים מפורט (למעלה מ-2600 נושאים)
● קישור ישיר בין מפתח הנושאים למאמרים
● חיפוש משוכלל בטקסט
● הצגת המאמר כצורתו במקור (שמירה והעתקה כתמונה בלבד)
Ø            רשימת כתבי העת
● אבן המשפט ● אבן ישראל ● אבן ציון ● אדרת אליהו ● אהל שרה-לאה ● אוצרות ירושלים ● אור המערב ● אור ישראל (מאנסי) ● אור מאיר ● אור עזרא ● אור תורה ●אורייתא ● אסיא ● אסיפת חכמים ● ארחות ● אש תמיד
● אש"ד הנחלים ● באר החיים ● בחצרות החיים ● בית אהרן וישראל ● בית דוד (זכרון טוביה) ● בית דוד (זכרון יעב"ץ) ● בית הלל ● בית ויזניץ ● בן שמונים לגבורות ● בנתיב החלב ● בנתיבי חסד ואמת ● ברית אברהם (חולון) ● ברכת בנים ● ברכת הארץ ● בשבילי הרפואה l דבר ההתאחדות ● דברי שלום ואמת ● דיני ישראל ● הבאר ● הישר והטוב ● הליכות ● הליכות שדה ● הלכה וכספים ● הלכה ורפואה ● המעיין ● הנאמן ● העמק ● והיה לכם לציצית ● וחי בהם ● ויטע אשל ● ויען שמואל ● ועתה כתבו לכם ● זכור לאברהם ● זכור לדוד ● זכר אבות ● זכרון בספר (בני ברק) ● זכרון למשה (שובקס) ● זכרון מיכאל ● זכרון שלמה ● זכרון שלמה ויעקב ● זרע ברך ● חזון ישעיהו ● חמדת הארץ ● חסד לאברהם ● יבולי השדה ● יד הרש"ז ● יחי ראובן ● ישורון ● יתגדל ● כבוד חכמים עטרת פז l כבודה של תורה ● כתר תורה ● לדור ודור ● מאור החיים ● מבית לוי ● מבקשי תורה ● מגל ● מוריה ● מנחת אהרן ● מנחה ליהודה ● מקבציאל ● מראה הנרות ● משכיל ליהודה l משכן שילה ● נזר התורה ● נחלת מנוחה ● ניב המדרשיה ● נר לשמעיה ●סיני ● ספר הזכרון (להגר"י פרנקל) ● ספר הזכרון (להגר"ב ז'ולטי) ● ספר הזכרון ברית אברהם l ספר זכרון (רפאל) ● עומקא דדינא ● עז ואורה ● עטרת חכמים (ירושלים) ● עטרת שלמה ● עמק הלכה אסיא ● עץ אלחנן ● פוריות לאור ההלכה l פעמי יעקב ● צהר ● צהר הבית ● צפונות ● קול התורה ● קול מהיכל ● קדושת סת"ם ● קרנות צדי"ק ● רבי אליהו פרדס ● שביבי אש ● שושנת העמקים ● שחר אורך ● שיח תורה ● שמעתין ● שנה בשנה ● שערי הוראה ● שערי טוהר ● שערי צדק ● שערים המצוינים ● שרידים ● תבונות ארי ● תהלה לדוד ● תורה שבעל פה ● תורת האדם לאדם ● תחומין ● תל תלפיות
תכונות המיחדות את המערכת:
v                              מגוון עצום של מאגרי מידע בנושאי יהדות, הלכה ומסורת ישראל
v                              הגהה מקצועית של הטקסטים
v                              קבלת מידע כהרף עין
v                              שליפה מגוונת ומתוחכמת של כל מידע מבוקש
v                              חיפוש בשפה חפשית
v                              הצגת הטקסט ודפדוף בצורה קלה ונוחה
v                              הצגת צורת הדף בתלמוד הבבלי (תצלום דפוס וילנא) עם קשרים לפסוקי התנ"ך, לרמב"ם, לשולחן ערוך ולמפרשי הש"ס, איתור והערות אישיות
v                              שימוש מיידי בטקסט בהעתק והדבק
v                              מרכיב לשוני משוכלל של השפה העברית לייעול שליפת המידע
v                              קישוריות בין מאגרים – למעלה מחצי מיליון קישורים
v                              מפתח נושאים מורחב לספרי השו"ת
v                              מיפתוח כתבי-עת תורניים
v                              אפשרות לכתיבת הערות וקישורים אישיים של המשתמש
v                              אנציקלופדיות (מושגים תלמודיים, ביוגרפיות של תנאים ואמוראים, מנהגי המועדים)
v                              מילונים (מילון ראשי תיבות, מילון ארמי/עברי)
v                              מצגות (מצגות קוליות המדגימות את השימושים השונים במערכת)
v                              הפרדת הערות מהטקסט בספרי שו"ת רבים
v                              רשימת פרקי המשנה והגמרא עם קישור ישיר לטקסט
v                              ביוגרפיה בחלון תוצאות חיפוש בעזרת לחצן ימני
v                              הקרנת לינקים ב"תיבה צפה" ( (Tooltip
v                              עצות מועילות – 150 שאלות ותשובות קצרות לייעול השימוש במערכת
v                              פרשנים מועדפים - אפשרות להעלות ספרים שיופיעו בראש רשימת הפרשנים
v                              שולחנות עבודה מרובים

 Ø            הציוד הנדרש:
·         מחשב PC פנטיום 4 ומעלה עם זכרון RAM של לפחות 2 גיגה.
·         דיסק קשיח עם מקום פנוי של לפחות 60 MB
·         תוכנת חלונות VISTA או 7 או 8 או 10
·         יציאת USB לדיסק און קי
·         רזולוציית מסך מומלצת 1024X768
·         הרשאות מנהל מחשב מקומי
·         עכבר ומקלדת
מחיר מחירון: 2400.00 ₪
מחיר באתר: 1690.00
Powered by Artvision | Truppo Websites