לשאלות ופרטים נוספים
 פרוייקט השו

פרוייקט השו"ת שדרוג מגירסה 25 רגילה ומטה ל27 רגילה - 399 ש"ח

פרוייקט השו"ת בר אילן וטל מערכות שמחים להודיע

חדש  - יצאה לאור גירסה חדשה של פרוייקט גירסה מס' 27 

במאגר :
570 מיליון מילים  
600,000  קישורים

20,000 מאמרים סרוקים מכתבי עת תורניים


הגדלנו את המאגר התורני, האדרנו את התוכנה

בוא להגדיל איתנו את תורתך ולהאדירה


חדש חדש חדש

לנוחיות רבים שביקשו זאת, הוספנו אפשרות להתקנה פנימית לתוך המחשב ללא צורך בשימוש קבוע בדיסק און קי. בעת הרכישה קיימת אפשרות לבחור את גרסת התכנה של פרויקט השו"ת: דיסק און קי (כפי שהיה בעבר), או התקנה נטולת דיסק.

במקרה של התקנה נטולת דיסק און קי - ההתקנה מאפשרת עבודה במחשב אחד בלבד אשר בתוכו מותקנת התוכנה (אי אפשר להעביר ממחשב למחשב באופן שוטף, למעט מקרים של החלפת מחשב קבוע וכד').

בשעת השימוש השוטף בתוכנה אין צורך כלל בחיבוריות לאינטרנט.

אולם, ההתקנה מתבצעת באמצעות הורדת קובץ גדול ( כ11 GB ) מהאינטרנט ועשויה להמשך  כמה שעות.

ייתכן שיהיו מקומות בהם, בתיאום,  ניתן יהיה להכניס את קובץ ההתקנה למחשב מתוך דיסק און קי (מדובר רק על קובץ ההתקנה. בסיום ההתקנה התוכנה תהיה מותקנת בתוך המחשב ותעבוד ללא הדיסק).

בנוסף, בסיום ההתקנה / בהפעלה ראשונית, יש צורך להכניס סיסמא להפעלת הרשיון. בעת הכנסת הסיסמה חייבים להיות מחוברים לדקה או שתיים לאינטרנט לשם אישרור הסיסמה.מגירסה 25 רגילה ומטה לגירסה 27 רגילה - 399 ש"ח

השידרוג מותנה בהחזרת הדיסק הישן 

אספקה תוך 30 יום


רשימת הספרים שהתחדשו בגירסה 27


מפרשי המשנה
● רב האי גאון ● משנה ראשונה ● משנה אחרונה ● אליהו רבא ● שושנים לדוד ● יש סדר למשנה ● תוספות אנשי שם ● תוספות ראשון לציון ● חידושי מהרי"ח ● רז"ה (קינים) ● ראב"ד (עדיות, קינים)


מפרשי התלמוד
● פסקי תוספות ● ראב"ד (תמיד) ● חידושי הר"ן (עירובין) ● שער יוסף (לחיד"א) ● חשק שלמה 

● גליון הש"ס ● גליון מהרש"א ● מראה כהן ● מצפה איתן ● לבוש מרדכי (שבת) ● חידושי ושיעורי ר' ברוך בער ● חשוקי חמד (זבחים, מנחות)

מפרשי השולחן ערוך
● באר היטב ● דרכי תשובה ● ערך לחם (או"ח) ● ערוך השולחן (שבועות, נדרים) ● ביכורי יעקב ● מאמר מרדכי

הלכה ומנהג
● תמים דעים ● המספיק לעובדי השם ● דרשה לפסח לרוקח ● יוסף אומץ ● ערוך השולחן העתיד (זרעים, קדשים, טהרות, הלכות שונות)

ספרי מוסר ומחשבה
● יסוד התשובה (לרבינו יונה) ● תומר דבורה ● שבט מוסר ● נטריקן (לפרי מגדים) ● מעלות התורה ● פלא יועץ 

● אור ישראל ● דברי אמת ● חכמה ומוסר ● דעת חכמה ומוסר ● כוכבי אור ● שיעורי דעת ● אגרת הרמב"ן 

● אגרת הגר"א ● אורות התשובה ● מתן תורה ● ברכת שלום - שמעתי

זוהר וביאורים
● זוהר (מנוקד - מהדורת הסולם) ● פירוש הסולם לזוהר

דרשות
● יערות דבש ● הקשורים ליעקב (ליעב"ץ) ● דרושי הצל"ח ● אהבת ציון (לצל"ח) 

● חיד"א: כסא דוד, ראש דוד, חדרי בטן, אהבת דוד, רוח חיים, עט רצון, דברים אחדים 

● בית ישראל (לר"י בנבנישתי) ● מלכי יהודה (לר"י ביגה) ● מהר"ם בנעט ● איתן האזרחי

ספרי שו"ת
●לחם רב (ל"לחם משנה") ● אמרי יושר (לר"מ אריק) ● באר משה (לר"מ שטרן - חלקים א-ח) ● לבוש מרדכי 

● מהר"ש לבית לוי ● בית שלמה (יו"ד- חלקים א-ד) ● משה ידבר ● רבינו חיים כהן (רפפורט) 

● ר' ראובן רפפורט ● שער יוסף (לחיד"א) ● גור אריה יהודא ● דברי שלום (אה"ע חלק ג)

אנציקלופדיה תלמודית:
● כרך לט ● כרך מ 
 
1500 מאמרים נבחרים מתוך כתבי עת וקבצים תורניים:
● שערי צדק ● עז ואורה ● הישר והטוב ● זכרון למשה (שובקס) ● זרע ברך  

שיפורי מערכת בגירסה 27
● שולחנות עבודה מרובים
● בחירת כל הפרשנים וכדו' ממסך 'כתיבת מקורות' בעיון
● גיבוי יומי
● אפשרויות שונות לבחירת ציוני פרשני שו"ע להצגה, ספציפי למסך
●  הדגשת ציון פרשן בשו"ע (ללא הצגת הפרשן)
●  קפיצה מכותרת עמוד בש"ס במצב פרק, לאותו עמוד ולמפרשיו. וכן בירושלמי וברי"ף
● ניתן לקבל קבוצות ספרים / סימנים במסך 'כתיבת מקורות' בבחירת הספרים לחיפוש (לדוגמא: זרעים, הלכות ציצית)
● טבלאות שיעורי מידות ומשקלות
● הצגת תוצאות 'איתור מתקדם' גם כחלון תוצאות חיפוש  


רשימת הספרים  שהתחדשו בגירסה 26

ספרי החיד"א
פירושים על התנ"ך: ● צוארי שלל     ● נחל אשכול   ● נחל שורק     ● יוסף תהלות    ● נחל קדומים        
פירושים על שו"ע:  ● מחזיק ברכה   פירושים על הגמרא: ● פתח עינים   ● מראית העין   מוסר: ● לב דוד              
ספרי הלכה ומנהג:   ● מורה באצבע      ● צפורן שמיר    ● קשר גודל     ● כף אחת     ● יוסף בסדר     
● סנסן ליאיר  ●שומר ישראל     ● לדוד אמת    ספרי כללים: ● עין זוכר  ●מדבר קדמות  ● דבש לפי   

מפרשי תנ"ך
● רד"צ הופמן      ●שפתי כהן (רבי מרדכי הכהן מצפת)     ●אדרת אליהו      ●רבינו יונה (משלי)
● עקידת יצחק (מגילות)   ● תורת משה (לבעל החת"ס)     ●שיר מעון (לבעל התעוררות תשובה)     
● אמת ליעקב (קמינצקי)    ● בית יוסף להבה (דוכס)

מפרשי המשנה
● תוספות רע"א    ● תפארת ירושלים   ● רא"ש טהרות     ● שנות אליהו     ● תוספות חדשים
● מלאכת שלמה   ●מהר"ם שיק

מפרשי התלמוד
● ריטב"א (מיוחס לו) לבבא מציעא    ● תלמיד הרשב"א (קידושין)     ● מהר"י בי רב (קידושין)    
● מהר"ץ חיות     ● בית מאיר (פוזנר)      ● הערות הגרי"ש אלישיב (14 כרכים)    ●  מהר"ם שי"ק  (11 כרכים)    
● דברי מלכיאל   ●  רשימות שיעורים (סולובייצ'יק - בבא מציעא)     ●  שיעורי הרב (סולוביצ'יק - גיטין, סנהדרין)   
●  עלי תמר לירושלמי (נזיקין ונדה)

מערכות
● אגלי טל     ●מרחשת     ● דברי יחזקאל     ●תורת הארץ (ב)     ●  אמרי משה     ● עמוד הימיני 

מפרשי השולחן ערוך
● נקודות הכסף        ● עקרי הד"ט      ●יד אפרים (יו"ד)      ● גליון מהרש"א (יו"ד)      ● בית הלל (יו"ד)
● ערך לחם (יו"ד)     ● בית מאיר (אה"ע)

פסקי דין  (למעלה מ-1,200 פסקי דין)

● פסקי דין רבניים (טז, יז, יח, יט, כ, כא, כב)       ●שורת הדין (א-יז)      ● אוסף פסקי דין רבניים חלק ב

ספרי שו"ת
● בית יצחק (חו"מ)   ● זקן אהרן (וואלקין - חלקים: א-ב)     ● משאת משה(ישראל)  ● אור לציון (ד)    
● שערי עזרה (טראב מסלתון)  ● קובץ תשובות הרב אלישיב (חלקים: א-ה)   ●דברי מלכיאל (חלקים: ו-ז)     
● מהרי"א הלוי (איטינגא - חלקים: א-ב) ● אגרות מלכים  (קנטרוביץ) ● משנה הלכות (חלקים: יח-יט)
● חשב האפוד (פדווא)   ●להורות נתן (חלק טז)

אנציקלופדיה תלמודית כרך ל"ח ( בגירסת הפלוס )
 
שיפורי מערכת בגירסה 26
·        רמב"ם יומי - פרק/ שלושה פרקים ליום 
·        סיומות עברית/ ארמית – החלפת ם/ן, ה/א בסוף המילה בחיפוש
·        שיפורים בכתיבת מקורות בעיון: פרשת שבוע ופרשניה;בית יוסף לפי סעיפי שו"ע ועוד
·        "דלג לספר" בתוצאות חיפוש באמצעות רשימת ספרים שבהם נמצאו תוצאות
תמיכה של טעמי מקרא בטול-טיפ ובהערות אישיות
 

רשימת הספרים  שהתחדשו בגירסה 25


אנציקלופדיה תלמודית (בגירסת הפלוס בלבד) : ●כרך לו ●כרך לז

כתבי החפץ חיים
● אגרות ומאמרים ● אהבת חסד ● אהבת ישראל ● גדר עולם ● דבר בעתו ●זכור למרים ●חובת השמירה 

● חומת הדת ●חפץ חיים ● טהרת ישראל● כבוד שמים● ליקוטי אמרים ● מחנה ישראל ● נדחי ישראל 

● ספר המצוות הקצר●צפית לישועה ● קונטרס מדות ומשקלות ● קונטרס נפוצות ישראל ● שם עולם 

● שמירת הלשון ● שפת תמיםם ●תורה אור ● תורת הבית ●תפארת אדם

מערכות וכללים
● תקפו כהן ●אתוון דאורייתא (ענגיל)● לקח טוב (ענגיל) ●בכורי יוסף (הוטנר)
● אפיקי ים ● דבר אברהם ●תורת הארץ (קליערס – חלק א') ●עמודי אש (אייזנשטיין)
● גינת ורדים (לבעל "פרי מגדים") ● ארעא דרבנן (אלגאזי)
● קהלת יעקב (אלגאזי): לשון תורה, לשון חכמים, לשון בני אדם, מידות חכמים, תוספת דרבנן

מפרשי התלמוד
● ר' אברהם מן ההר (סוכה, מגילה, חגיגה, יומא, ראש השנה, יבמות, נדרים, נזיר) ● פירוש קדמון (סוכה)
● קיצור פסקי הרא"ש ●ריבב"ן (מגילה) ● תלמיד הרמב"ן (סוכה) ● מהרי"ט (כתובות, קידושין, שבת)
● שיטת הקדמונים למסכת יבמות: מהר"ם מרוטנבורג, ריב"ן, ר' אליעזר מטוך, שיטה מקובצת
● מהר"ם שיף ●פני שלמה (גנצפריד) ● שעורי ר' שמואל (רוזובסקי) לפסחים ● לבוש מרדכי (אפשטיין)
● מהר"ם בנעט (ברכות, שבת) ● ירח האיתנים (נכד של שו"ת "איתן האזרחי") ● חידושי ר' נחום (פרצוביץ) לב"מ

ביאורים וליקוטים
● עלי תמר (נשים) ● חשוקי חמד (ביצה, יבמות, נדה, נדרים, עירובין, ראש השנה, זרעים)

מפרשי שולחן ערוך
● בית מאיר (או"ח, יו"ד) ● אשל אברהם (בוטשאטש) ●עטרת זקנים ●חק יעקב (לפסח)
● בגדי ישע ● תרומת הכרי ● קונטרס אחרון לש"ך ●דף אחרון לט"ז
● מגן גיבורים (שלטי גיבורים, אלף המגן) ● מהר"ם בנעט ●פסקי תשובות-שבת (כרך ב')

ספרי שו"ת
● מהר"ם מרוטנבורג (לבוב) ● מהר"ם מרוטנבורג (ברלין) ● מהר"ם מרוטנבורג (סיני וליקוטים)
● בית יצחק (אה"ע: א-ב) ●משנה שכיר (טייכטאל - או"ח: א, ב) ● בית מאיר (פוזנר) ● איתן האזרחי (רפפורט)
● אור שמח ● מהר"ם וחבריו ●מגדנות אליהו (ג-ד) ● דברי שלום (או"ח א,ב,ג; אה"ע ב)
● מהר"י לבית לוי ● משנת רבי אהרן (קוטלר - חלקים: א-ב)

ספרי הלכה ומנהג
● איסור והיתר למהרש"ל ● תורת האשם (לבעל "תוספות יום טוב") ● מאמר מרדכי – שביעית (אליהו)
● רב האי גאון: המקח והממכר, ספר המשכון, משפטי התנאים, משפטי הלוואות
● פתחי חושן (בלוי – חלקים: א-י): הלוואה, אבידה ומציאה, פקדון ושאלה, שכירות, גניבה, אונאה, 

נזיקין, שותפים, מצרנות, קניינים, ירושה, אישות, עדות, שטרות

מוסר ומחשבה
● חיבור התשובה למאירי ● בית אלוקים למבי"ט ● ביאור המבי"ט ל"פרק שירה" ● נפש החיים
ספרי רמח"ל: ● דרך ה' ● דרך חכמה ● דרך תבונות ● דרך עץ חיים ● דעת תבונות
● מאמר על ההגדות ● מאמר העיקרים ● מאמר החכמה ● מאמר הגאולה

2500 מאמרים נבחרים מתוך כתבי עת וקבצים תורניים
● אור המערב ● אור תורה ● והיה לכם לציצית ●חמדת הארץ ● כתר תורה
● עומקא דדינא ● שערי הוראה ● שערי טוהר ● תל תלפיות

שיפורי מערכת בגירסה 25
● פרשנים מועדפים:אפשרות להעלות ספרים שיופיעו בראש רשימת הפרשנים
 ● הצגת תוצאות חיפוש: נוספו חוצצים למעבר בין המאגרים
●  סרגלי כלים:
    - א. ניתן להציג את סרגלי הכלים בגדלים שונים
     - ב. הצגת סרגלי הכלים מאוגדים לפי נושאים (ניתן לחזור לסידור הקודם של הסרגלים)
 ● אפשרות לשנות את גודל הסמלים בעצים השונים (שימושי למסכים עם רזולוציה גבוהה)
● העתק עם כותרת או ללא כותרת באמצעות תפריט "עריכה"
● קישור בין פרשיות השבוע לספרי מצוות: ספר המצוות לרמב"ם, ספר החינוך ומנחת חינוך

רשימת הספרים שהתחדשו בגירסה 24


אנציקלופדיה תלמודית:●כרך לד ● כרך לה (רק בגירסת ה"פלוס")

מפרשי תנ"ך
● העמק דבר (כולל "הרחב דבר") ● בכור שור (מבעלי התוספות) ● אפריון (לבעל "קיצור שו"ע") 

●עקידת יצחק (דברים) ●דברי דוד (לט"ז)● רינה של תורה (לנצי"ב)

מפרשי התלמוד
מפרשי הרא"ש: פלפולא חריפתא, תפארת שמואל, קרבן נתנאל, דברי חמודות, מעדני יום טוב
● רא"ה (ברכות, סוכה, תענית, כתובות, קידושין) ● עליות דרבינו יונה (ב"ב) ● חידוד הלכות (לבעל "סדרי טהרה")
● חידושי ר' שמואל (רוזובסקי) ● חידושי המהר"ל (שבת, עירובין, ב"מ) ●חידושי בן המהר"ל (שבת, עירובין)

ביאורים וליקוטים
● ידיד נפש – ביאור התלמוד הירושלמי ● עלי תמר (מועד) – על הירושלמי

מפרשי הטור והשולחן ערוך
● כנסת הגדולה (חו"מ) ● סדרי טהרה ושיורי טהרה ●ספר המדע (ר"י אייבשיץ ור"ש קרומנוי)
● פרי חדש (יו"ד, אה"ע)● טיב קידושין (מהרא"ל צינץ) ● עולת תמיד ● עולת שבת
● נתיב חיים (לבעל הקרבן נתנאל) ● עטרת צבי (כ"ץ)
מפרשים לאו"ח:אשל אברהם (אופנהיים), חכמת שלמה, לבושי שרד, יד אפרים, חתם סופר, אבן העוזר, דגול מרבבה, נחלת צבי(כ"ץ)

ספרי שו"ת
● מהר"ם שיק ●תורת חסד (מלובלין) ● בית יצחק (שמעלקיש - או"ח, יו"ד) ● קנה בשם (ברנדסדורפר)
● פסקי דין רבניים (כרכים יב, יג, יד, טו) ●פסקי דין ירושלים (כרכים יג-יד) ●מאמר מרדכי (אליהו - א-ד)
● שבט הלוי (חלק יא) ●תורת יקותיאל (בירדוגו)●אבן השוהם (ר"י גץ) ● מהר"ם איררה
● אמרי אש (ר"מ אייזנשטיין)

ספרי מהר"ל: ● גבורות ה' ● נתיבות עולם ● אור חדש ● דרך חיים ● חידושי אגדות לבבלי

הלכה ומנהג
● שערי דורא (עם ההגהות, מבוא שערים (ר"נ שפירא), מקורות וציונים) ● ברכות מהר"ם מרוטנבורג
● דרך החיים (לבעל "הנתיבות") ●זכרון משה (היילפרין) ● לחם רב(ר' שמואל מלובלין) ●אור חדש (ר"ח בוכנר) 

●ארחות חיים(ר"ח בוכנר) ●סדר ברכות (רי"מ מורפשטיק)

חסידות
● באר מים חיים (ר"ח מטשרנוביץ) ●אמרי אמת (גור) ●קול שמחה (פשיסחא) ●בת עין (אבריטש)
● דרך פקודיך (ל"בני יששכר") ● שארית ישראל (ווילדניק) ●אלפא ביתא(נדבורנא)

1750 מאמרים נבחרים מתוך כתבי עת וקבצים תורניים
● אור ישראל (מאנסי) ●אורייתא ● אסיא● בית אהרן וישראל ●בית הלל ●הליכות שדה
● העמק ●ויען שמואל ● ישורון●מגל ● מוריה ●  נזר התורה ● פעמי יעקב ●צהר
● קול מהיכל ● שמעתין ● שערי צדק ● שרידים●תורת האדם לאדם

שיפורי מערכת בגירסה 24
·העברת "סביבת עבודה" של המשתמש שנוצרה בגירסה הקודמת כגון שאילתות קודמות, הערות אישיות, הגדרות תצורה וכו'.
·שיפור הערות אישיות:
o שילוב לינק בתוך הערה
o הוספת כותרת
·שיפור בעיצוב הכותרת להעתקה ושמירה – הוספת פותח וסוגר.
·שיפורים בחיפוש הטבלאי:
o חיפוש לפי סדר/ סדר כלשהו לכל מרכיב
o הוספת אפשרויות למאפייני המרכיב: 'משפחה', ו'עם/בלי גרשיים'
o דוגמאות להרחבת מרכיב החיפוש
·צביעת האות של המפרש בהקרנת המקור, כגון במעבר מהמשנה ברורה לשו"ע מודגשת בצבע אות הציון למשנה ברורה
·מפתח מפורט ל-15 כרכי פסקי דין רבניים
·קישור ישיר מהמשנה לגמרא
·קישור שלחן ערוך לבית יוסף ולהיפך
הצגת ירושלמי וילנא ומפרשיו גם לפי דף ועמוד

רשימת הספרים שהתחדשו בגירסה 23


אנציקלופדיה תלמודית ( בגירסה 23 פלוס בלבד ): ● כרך לב       ● כרך לג 

2100 מאמרים נבחרים סרוקים מתוך כתבי עת וקבצים תורניים
● מקבציאל●המעין   ●קול התורה●מבקשי תורה●ארחות

מפרשי תנ"ך
●נחלת יעקב(לבעל הנתיבות)●שלל דוד(זינצהיים) ●שפתי חכמים ●עקידת יצחק(במדבר)
●אברבנאל(נביאים) ●מעייני הישועה על דניאל(אברבנאל) ●ראשון לציון לנ"ך(לבעל אור החיים)

מפרשי התלמוד
●מהר"ם חלאווה(פסחים) ●שיטת הקדמונים לנזיר: שיטה לחכמי איוורא, הגהות ר' בצלאל אשכנזי
●שיטת הקדמונים לקידושין: תוספות רבינו שמואל, ר' חננאל בר' שמואל, נימוקי יוסף●גרש ירחים(צינץ) 

●מרומי שדה(לנצי"ב) ●ראש יוסף(לבעל פרי מגדים)●פורת יוסף(לבעל פרי מגדים) ●עצמות יוסף
●חפץ ה'(לבעל אור החיים)●ראשון לציון(לבעל אור החיים)●אמת ליעקב(לבעל הנתיבות)●בכור שור
●מהרי"ט אלגאזי(בכורות וחלה) ●שיעורי ר' שמואל(רוזובסקי)●רשימות שיעורים(רי"ד סולובייצ'יק)

ביאורים וליקוטים (על הבבלי והירושלמי)
●חברותא – ביאור התלמוד הבבלי
●עלי תמר(זרעים)– על הירושלמי

מפרשי הטור והשולחן ערוך
●כנסת הגדולה(או"ח, יו"ד, אה"ע)●שיירי כנסת הגדולה●מקור חיים(לבעל הנתיבות)
●תורת השלמים ●חוות דעת●הארוך מש"ך●פלתי על הלכות נדה (כולל תפארת ישראל)
●נחל יצחק(ספקטור)●ראשון לציון(לבעל אור החיים)●פסקי תשובות (על המשנה ברורה)
●ילקוט יוסף - דינים לאשה, לבת ולבר מצוה

ספרי שו"ת
●שואל ומשיב(רביעאה, חמישאה, שתיתאה)●ישועות יעקב(אורנשטיין) ●ר' יצחק אלחנן
●להורות נתן(ט-טו)●צמח צדק(חלק ה') ●אדמו"ר הזקן●רבינו יוסף מסלוצק
●מעיל צדקה ●הרי בשמים(ג-ה) ●ר' יעקב ריישר ●חינוך בית יהודא●עזרת מצר
●מנחת אלעזר(ד-ה)●תנא דבי אליהו(מני)●איש מצליח(א,ג)●ר' יוסף ן' עזרא
●אגרות משה(חלק ט')●דברי שלום(אה"ע)●וישב הים(א-ג)

הלכה ומנהג
●עזרת נשים(רבינו יעקב מבוניולש)●תורת החטאת לרמ"א(עם פירוש מנחת יעקב)●כללי נדה לרא"ה
●ל"ו שערים(לבעל תרומת הדשן)●ויכוח מים חיים●פסח מעובין(לבעל כנסת הגדולה)

דרשות ודרושים: ●מהר"י מליסא(לבעל הנתיבות)●שארית ישראל(ר' משה ישראל מרודוס)

ספרי כללים וסדר הדורות: ●שושנת העמקים(לבעל פרי מגדים)●קורא הדורות(קונפורטי)

מדרשים: ●פירוש קרבן אהרן לתורת כהנים (ספרא)●פרקי דרבי אליעזר(מהדורת הדפוס)

שיפורי מערכת שנוספו בגירסה 23
● עצות מועילות – 150 שאלות ותשובות קצרות לייעול השימוש במערכת
● מעבר ישיר מפרשן אחד ליתר הפרשנים
● מעבר מחלוקת התורה לפרקים לחלוקה לפרשות השבוע ולהיפך, באמצעות קליק ימני בעץ
● דילוג ישיר למקום אחר בספר
● קישור מפרשות השבוע למדרש רבה, לתנחומא, לספרי חסידות ודרוש
● בחירת גופן וצבע ל"טולטיפ", חלונית ההסבר המציגה רמז צץ
● אופציות שונות להעתקת כותרות(גופן, רווח בין הכותרת לטקסט, יישור לימין/שמאל/מרכז)
● יצירת חלון משני באופנים שונים(אנכית, אופקית או חלון חדש)
● אפשרות לנתק חלון מחלונות קשורים
● מעבר בבבלי למשנה הקודמת(בטקסט ובצורת הדף)
● חיפוש בביוגרפיות 

רשימת הספרים שהתחדשו בגירסה 22


מפרשי תנ"ך  
● מעשי ה' ● עקידת יצחק  (ויקרא)   ● תרגום יונתן (נ"ך)   ● חומת אנך ● אבן עזרא (ישעיהו)

מפרשי התלמוד
● חידושי הר"ן (שבת)    ● פסקי ריא"ז     ● פסקי רי"ד (נדה)    ● שיטת הקדמונים: זבחים, ערכין, תמורה 
● קונטרס הראיות    ● מגיני שלמה     ● חידושי ר' מאיר שמחה     ● ברוך שאמר      ● חידושי ברוך טעם
● חידושי הגר"ח מבריסק    ● שרידי אש (כרך ג)    ● דף על הדף (השלמת הבבלי)     ● שיעורי ר' נחום      

● חידושי ר' נחום      ● שיעורי ר' דוד

 מפרשי הטור והשולחן ערוך
● דרישה  ● פרישה   ● אורים ותומים  ● שער משפט ושער דעה ● מראות הצובאות    

ספרי שו"ת
● שואל ומשיב (מהדורה תניינא)   ● שואל ומשיב (מהדורה תליתאה)   ● בית אפרים (חו"מ)    ● מגן שאול
● פרי יצחק        ● זכר יצחק       ● מנחת אלעזר (א-ג)       ● אמרי בינה      ● להורות נתן (א-ח) 
● הרי בשמים (א-ב)    ● שלמת חיים    ● דברי שלום (חו"מ ג')    ● עשה לך רב (א-ט)    ● מים חיים (א-ג)

 דרשות ודרושים
● פרשת דרכים  ● בינה לעתים  ● ילקוט חדש  ● שכחת לקט  ● ברית שלום  ● משנה שכיר   ● אמרי בינה

 מערכות:    ● שב שמעתתא    ● אמרי בינה (או"ח, יו"ד)   ● ברוך טעם     ● ר' אייזיק חבר (בית יצחק, בית נאמן, סדר זמנים)
 הלכה ומנהג: ● מטה משה ● מעשה רב ● מנהגי מצרים ● טיב גיטין (מודעי) ● הנהגות ופסקים (הגרי"ח זוננפלד)   

● ילקוט יוסף  השלם כולל הערות -   3  כרכים (שובע שמחות, ביקור חולים ואבלות)

 אנציקלופדיה תלמודית כרך ל"א ( בגירסת הפלוס)

2000 מאמרים נבחרים מתוך כתבי עת וקבצים תורניים
מתוך כתבי העת (מהשנים: תשס"ד-תשס"ה)
● אור ישראל (מאנסי)     ● אסיא     ● בית אהרן וישראל     ● בית הלל     ● דיני ישראל     ● הבאר
● הליכות שדה     ● ויען שמואל        ● זכור לאברהם      ● ישורון      ● מבית לוי     ● מגל
● מוריה   ● נזר התורה   ● סיני   ● צהר    ● שמעתין     ● שערי צדק     ● שרידים      ● תחומין
 מתוך כתבי העת (מהשנים: תש"ל-תשס"ה)
● פעמי יעקב     ● דבר ההתאחדות      ● כבודה של תורה     ● משכן שילה      ● ספר זכרון (רפאל)  

מחיר מחירון: 399.00 ₪
מחיר באתר: 399.00
Powered by Artvision | Truppo Websites